Nhiều văn bản pháp quy về ngành TT&TT có hiệu lực từ ngày hôm nay

(Mic.gov.vn) - Hôm nay, ngày  15/8/2011, nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới về ngành Thông tin và Truyền thông mới ban hành bắt đầu có hiệu lực bao gồm:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 35/2011/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được ký ban hành ngày 27/06/2011.

Nghị định số 50/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông được ký ban hành ngày 24/06/2011.

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính được ký ban hành ngày 17/06/2011.

Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện được ký ban hành ngày 30/06/2011.

Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định được ký ban hành ngày 30/06/2011.

Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng được ký ban hành ngày 30/06/2011.

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước được ký ban hành ngày 01/07/2011.

Thông tư số 20/2011/TT-BTTT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được ký ban hành ngày 01/07/2011.

Ngoài ra, 2 thông tư liên quan thuộc Bộ xây dựng cũng chính thức có hiệu lực gồm:

Thông tư số  08/2011/TT-BXD Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng được ký ban hành ngày 28/06/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BXD Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình được ký ban hành ngày 28/06/2011

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)