Triển khai công tác tuyên truyền trong tháng hành động phòng, chống ma túy

(Mic.gov.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy hưởng ứng ngày “Thế giới phòng chống ma túy 26/06/2010” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có công văn số 1643/BTTTT-CBC gửi các sở TT&TT, các ban, ngành liên quan về việc triển khai công tác tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Theo đó, Bộ TT&TT yêu cầu: Sở TT&TT các tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên tuyền sâu sắc đến cấp xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn về tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin các Đài Truyền thanh cấp huyện tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, phát thanh cấp huyện, xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư về phòng, chống ma túy; Các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu… để thông tin, tuyên truyền rộng rãi về công tác phòng, chống ma túy; Đây là đợt tuyên truyền lớn, vì vậy nội dung cần tập trung vào việc tuyên truyền để gia đình, cộng đồng nhất là các đối tượng thanh thiếu niên, các đối tượng có nguy cơ cao, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội, có trách nhiệm tuyên truyền về công tác, phòng chống ma túy. Có trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ những người nghiện ma túy, xóa bỏ mặc cảm, bố trí việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống, hòa nhập, cộng đồng. Gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ những người đã được cai nghiện để họ tránh tái nghiện, qua đó góp phần ổn định tình hình, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ngoài ra qua “Tháng hành động phòng, chống ma túy” này, các cơ quan báo chí cần phát hiện, nêu gương những người đã từng nghiện ma túy nay đã cai nghiện, trở về, được gia đình, cộng đồng, xã hội giúp đỡ có công ăn việc làm ổn định và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tuyên truyền những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả. Nêu gương các cá nhân, tập thể, có thành tích trong công tác giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)