Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/12/2010, Bộ TT& TT đã ban hành thông tư 28/2010/TT- BTTTT quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng là các cơ quan tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Theo đó, giám sát thi công thực hiện dự án ứng dụng CNTT phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

    1. Các dự án trong quá trình thi công phải được thực hiện giám sát thi công nhằm quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành, vệ sinh công nghiệp tại hiện trường phục vụ các công tác lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và phần mềm thương mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.

    2. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực bằng cách thành lập tổ tư vấn giám sát thi công hoặc giao nhiệm vụ cho cá nhân đủ điều kiện năng lực.

    3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công phải đáp ứng các điều kiện năng lực quy định tại Điều 69, Điều 71 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư cũng quy định rõ những yêu cầu giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT; các nội dung giám sát thi công dự án CNTT và quyền, trách nhiệm của tổ chức, các nhân trong công tác giám sát thi công.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

 

Vũ Nhung

Theo thông tư 28/2010/TT- BTTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)