Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành về một số quy định về Xuất bản.

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/1/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký ban hành Thông tư 02/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Thông tư có 18 điều quy định các nội dung: “Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm ; Xuất bản tác phẩm, tài liệu dưới hình thức xuất bản phẩm; In ca-ta-lô (catalogue), tờ rời, tờ gấp thuộc loại không phải xin phép; Thẩm định tác phẩm theo quy định của Điều 21 Luật Xuất bản; Nộp lưu chiểu xuất bản phẩm; Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng thông tin máy tính (mạng internet) ; Điều kiện ký hợp đồng chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm; Điều kiện về thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Xuất bản phẩm không được chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Đăng ký và xác nhận đăng ký xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh ;Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh ; Thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tạm đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm của trung ương tại địa phương; Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; Ban hành biểu mẫu; Hiệu lực thi hành”.
Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo các nguyên tắc: thực hiện chính sách của nhà nước trong việc khuyến khích, hỗ trợ sự nghiệp xuất bản; ứng dụng công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường…; xuất bản tác phẩm, tài liệu dưới hình thức xuất bản phẩm; In ca-ta-lô (catalogue); thẩm định tác phẩm theo quy định của điều 21 luật Xuất bản; nộp lưu chiểu xuất bản phẩm; điều kiện ký hợp đồng chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm, khi ký hợp đồng, cá nhân đặt in phải cung cấp giấy giới thiệu, quyết định xuất bản của giám đốc…cho cơ sở chế bản; đăng ký và xác nhận đăng ký xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh; thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm phải xin giấy phép tổ chức hội chợ xuất bản phẩm theo quy định tại điều 42 của luật Xuất bản, khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trong việc tạm đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm của trung ương tại địa phương…”
Thông tư này ban hành kèm theo 22 biểu mẫu để thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2010 thay thế Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Bộ Văn hoá-Thông tin về hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ và Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)