Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Chuyển đổi số quốc gia

Hướng dẫn áp dụng Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024

Nguyễn Văn Khánh - 05:42 06/05/2024

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện tại, đơn vị tôi đã lập xong đề cương và dự toán chi tiết cho hoạt động ứng dụng CNTT và đã được Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán chi tiết phê duyệt thông qua và đang trình người có thẩm quyền ban hành Quyết định vào ngày 24/4/2024. Trong đó, chi phí xây dựng phần mềm nội bộ, đơn vị tôi đã áp dụng theo hướng dẫn theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019, Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020, văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011. Tuy nhiên, ngày 26/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-BTTTT thay thế và bãi bỏ văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011. Qua nghiên cứu Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 tôi không thấy Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019, Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 mà chỉ căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 và không nói rõ trong trường hợp đối với hạng mục đã hoàn thành công tác lập, thẩm định đề cương và dự toán chi tiết trước ngày 26/4/2024 nhưng chưa ban hành Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết thì có phải cập nhật lại theo Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 hay Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 chỉ áp dụng đối với các dự án, hạng mục có quyết định chủ trương đầu tư mới sau ngày 26/4/2024. Vì vậy, đơn vị tôi đang băn khoăn, vướng mắc trong việc có cần thiết phải điều chỉnh, cập nhật, áp dụng lại theo hướng dẫn tại Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 hay không . Kính mong Bộ Thông tin và Truyền thông giải đáp rõ việc áp dụng Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 để đơn vị tôi hoàn thành việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT theo kế hoạch đã đề ra. Trân trọng cảm ơn. .

Trả lời

Liên quan đến nội dung hỏi, Bộ TT&TT xin được trả lời: 

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký và bãi bỏ văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011. 

Như vậy, đối với các dự án, nhiệm vụ có phần mềm nội bộ được lập dự toán và phê duyệt trước ngày 24/4/2024; thì cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai theo dự toán đã được duyệt. Trường hợp chưa được phê duyệt trước ngày 24/4/2024, thì cơ quan, đơn vị lập dự toán theo Quyết định số 671/QĐ-BTTTT. 

Trân trọng./.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top