Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Hỏi đáp - Hiệp Hội Triển Lãm Hội chợ

Hiệp Hội Triển Lãm Hội chợ - 09:59 18/07/2023

Hiệp hội bên tôi muốn làm giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử. Xin hỏi chúng tôi có thể làm chung một bộ hồ sơ xin cả hai giấy phép này cùng một lần không? Giấy phép gộp cả tạp chí in và điện tử hay là hai giấy phép? Điều kiện nhân sự Phó Tổng biên tập có bắt buộc số lượng bao nhiêu người không?

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Toàn bộ hệ thống báo chí, truyền thông ở Việt Nam đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Hoạt động liên quan việc cấp giấy phép hoạt động báo chí được thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác báo chí: Luật Báo chí năm 2016 và những văn bản hướng dẫn thi hành, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 phê duyệt theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/3019 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư và các văn bản quy định khác liên quan.

- Về việc cấp mới giấy phép hoạt động báo chí, ngày 03/11/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản số 1771-CV/BTGTW cho biết, để rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong thời gian qua; chuẩn bị tốt việc Sơ kết 03 năm thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trước mắt chưa xem xét việc cấp giấy phép thành lập mới cơ quan báo chí (trừ các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị -xã hội; các cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện cấp Trung ương, cấp tỉnh hoặc tương đương; các viện, đơn vị trực thuộc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam.

Tới nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chưa có văn bản thay thế văn bản nêu trên.

- Hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy phép thực hiện 02 loại hình báo chí được quy định tại Điều 15, Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

- Mẫu giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23) quy định tại Điều 22, Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT.

- Việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí thực hiện theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư, Luật Báo chí 2016. Số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí quy định tại Điều 6, Quy định số 101-QĐ/TW:

“1. Số lượng cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của cơ quan chủ quản báo chí.

3. Số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, mỗi cơ quan báo chí có 1 cấp trưởng và tối đa không quá 3 cấp phó”.  

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top