Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất thông tin và tư liệu về hoạt động của Bộ; quản lý và phát triển Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông; là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Bộ. Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Tạp chí Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về thông tin lý luận, nghiệp vụ và đăng tải thông tin khoa học kỹ thuật, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và quản lý trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, in và phát hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, Học viện thực hiện hai chức năng cơ bản: Giáo dục, đào tạo cho xã hội và cho nhu cầu của Ngành thông tin và truyền thông Việt Nam; Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu của Ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Internet Viet Nam (VNNIC)

Trung tâm Internet Viet Nam (VNNIC)

Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng quản lý (bao gồm: đăng ký, duy trì, cấp, phân bổ, ngừng, tạm ngừng, thu hồi) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX).

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng quản lý, khai thác hạ tầng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác về giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật; là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority).

Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, giúp Bộ trưởng trong nghiên cứu về công nghệ số, giải pháp số, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (sau đây viết tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông

Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông

Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, Nhà trường thực hiện các chức năng cơ bản: Đào tạo nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nhằm tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức, thành thạo kỹ năng, có thái độ làm việc tích cực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị sự nghệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top