Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2023

Vietnam Digital Television

Xem cỡ chữ

Address: Floor 9 - 23 Lac Trung – Hai Ba Trung District – Ha Noi


Director:
Mr. Nguyen Thanh Lam
Email: lamnt@mic.gov.vn; ntlam1972@gmail.com


Directors:
Mr. Nguyen Van Binh
Email: nv_binh@mic.gov.vn; vanbinh.nguyen@vtc.vn


Mr. Nguyen Kim Trung
Email: nktrung@mic.gov.vn; trung.nguyenkim@vtc.vn


Ms. Do Thi Minh Huong
Email: dtmhuong@mic.gov.vn; minhhuong.do@vtc.vn
Ms. Nguyen Kha Thoa
 

Lượt truy cập: 1238

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)