Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

THỐNG KÊ

Thống kê lao động có việc làm theo loại hình kinh tế và lĩnh vực kinh tế

09/12/2013 13:49 CH Xem cỡ chữ

 

Lao động có việc làm theo loại hình kinh tế
 
Hầu hết các lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân (chiếm tỉ lệ 85,8%); lao động làm việc trong khu vực “kinh tế Nhà nước” chiếm 10,5%; còn khu vực “Có vốn đầu tư nước ngoài” chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (3,1%).
 
Bảng 4: Lao động có việc làm chia theo loại hình kinh tế

Loại hình kinh tế
Tổng số
% Nam trong tổng số
% Nữ trong tổng số
Tổng số
100,0
51,9
48,1
Nhà nước
10,5
55,1
44,9
Ngoài nhà nước
85,8
52,0
48,0
Có vốn đầu tư nước ngoài
3,1
36,1
63,9
Không xác định
0,6
51,1
48,9
Thành thị
100,0
52,2
47,8
Nhà nước
20,9
53,7
46,3
Ngoài nhà nước
73,7
52,6
47,4
Có vốn đầu tư nước ngoài
4,8
38,4
61,6
Không xác định
0,6
51,8
48,2
Nông thôn
100,0
51,7
48,3
Nhà nước
6,5
56,7
43,3
Ngoài nhà nước
90,5
51,9
48,1
Có vốn đầu tư nước ngoài
2,5
34,4
65,6
Không xác định
0,6
50,8
49,2

 Nguồn: Báo cáo Điều tra Lao động - Việc làm 6 tháng đầu năm 2011, Tổng cục Thống kê
 
Trong số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, lao động làm công ăn lương chỉ chiếm 33,51%, trong khi lao động tự làm và lao động làm việc trong gia đình chiếm tới 62,82%.
 
Lao động có việc làm theo lĩnh vực kinh tế
 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lao động. Tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng lên, tỷ trọng lao động làm nông nghiệp có xu hướng giảm đi. Tỷ trọng lao động trong nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện chiếm 47,8% (giảm 14,4% so với năm 2000), lao động trong công nghiệp và xây dựng chiếm 21,7% (tăng 8,7% so với năm 2000), và lao động trong dịch vụ hiện là 30,5% (tăng 5,7% so với năm 2000).
 
Hình 5: Cơ cấu lao động có việc làm chia theo lĩnh vực kinh tế
 
image009.jpg
Nguồn: Báo cáo Điều tra Lao động - Việc làm 6 tháng đầu năm 2011, Tổng cục Thống kê
 

Trong ba lĩnh vực kinh tế, ở lĩnh vực “Công nghiệp và dịch vụ” có sự chênh lệch rất lớn giữa lao động nam và lao động nữ (63,2% so với 36,8%). Ở khu vực thành thị, lao động trong “Dịch vụ” chiếm 58,1%, trong khi đó ở khu vực nông thôn thì, lao động “Nông, lâm nghiệp và thủy sản” chiếm 60,6%.

Lượt truy cập: 13273

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )