Tỷ lệ các CQNN có Trang/Cổng thông tin điện tử

5/24/2011 2:55:31 PM


 

 
2008
2009
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
26/30
27/30
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
59/63
61/63

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010