Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT và Truyền thông

5/23/2011 9:42:29 AM


 

 
Chỉ tiêu (sinh viên)
2006
30.350
2007
39.990
2008
50.050
2009
56.406

(Dân số trong độ tuổi học đại học là những người thuộc nhóm 18-22, 5 năm tiếp theo sau khi hết Trung học phổ thông)

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010