Hỗ trợ học nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng cho lao động tham gia BHTN

12/30/2014 9:22:53 AM

Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ học nghề và tạo điều kiện cho người lao động thất nghiệp nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để nhanh chóng trở lại thị trường lao động là rất cần thiết. Chính vì vậy, thời gian qua, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp. Trong đó, ngày 3/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định này quy định người tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Còn người tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện hỗ trợ nghề theo quy định trên đã phát sinh một số vấn đề khó khăn về mức hỗ trợ, xuất hiện sự bất bình đẳng giữa người tham gia các khóa học...

Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định mới quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp với một mức hỗ trợ học nghề duy nhất.

Cụ thể, theo quy định tại quyết định mới, mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Mức hỗ trợ học nghề được áp dụng kể từ ngày 1/1/2015.

Quyết định nêu rõ, đối với người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1/1/2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 1/1/2015 thì được áp dụng các quy định trên. Còn người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 1/1/2015 thì không được áp dụng các quy định trên.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.