Cơ quan cấp huyện có thẩm quyền để thực hiện các hoạt động kiểm tra hoạt động xây dựng BTS

5/20/2010 2:09:36 PM


Hỏi: Trong năm 2010, chúng tôi đã nhận được rất nhiều công văn từ các cơ quan nhà nước cấp huyện liên tục yêu cầu thanh kiểm tra hoạt hoạt động xây dựng BTS, hồ sơ kiểm định chất lượng công trình viễn thông và công bố sự phù hợp... Những hoạt động này đã làm cho doanh nghiệp viễn thông phải mất rất nhiều thời gian và con người để giải quyết. Xin hỏi: cơ quan cấp huyện có thẩm quyền để thực hiện các hoạt động kiểm tra này không? Nếu có thì phạm vi đến đâu và văn bản nào điều chỉnh? Nhân tiện cho chúng tôi lời khuyên để xây trạm BTS đạt được hiệu quả nhất.

Trả lời:
Như chúng ta biết, bất cứ công dân, tổ chức nào hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, để giúp cho công tác quản lý nhà nước tuân thủ đúng pháp luật thì các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp luật.
Đối với việc quản lý nhà nước về BTS được chia thành 2 mảng như sau:
- Công tác xây dựng trạm BTS thuộc quản lý của ngành xây dựng
- Quản lý về chất lượng công trình BTS do Bộ TTTT quản lý.
Như vậy, để việc xây dựng và đưa trạm BTS đi vào hoạt động thuận lợi thì các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định quản lý của nhà nước về xây dựng và quản lý chất lượng trạm.
Liên quan đến thẩm quyền của cơ quan cấp huyện trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện được quy định tại Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Bạn có thể tìm Nghị định này trên mạng và tìm hiểu để rõ chức năng của cơ quan cấp huyện.