Thái Bình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Internet, thông tin trên mạng và sử dụng Hệ thống thư điện tử của tỉnh

8/16/2013 12:48:59 PM

Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực về công nghệ thông tin của tỉnh, trong tuần qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Internet, thông tin trên mạng và sử dụng Hệ thống thư điện tử của tỉnh cho 286 ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để kịp thời tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của tỉnh.


Tại lớp học các cán bộ đã được nghe giới thiệu về Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó nhấn mạnh tới các vấn đề có liên quan đến UBND các xã, phường, thị trấn như: các nội dung được quy định về Internet trong Nghị định; trách nhiệm của UBND xã; quyền hạn của chủ tịch UBND xã, phường trong việc ra quyết định xử phạt đối với các đại lý Internet trên địa bàn; trách nhiệm của tổ chức đoàn thể trong quản lý Internet; các điều kiện kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử.
 
Hiện nay, hệ thống thư điện tử của tỉnh đã cấp gần 3.500 địa chỉ cho cơ quan, cán bộ, công chức (thuộc khối đảng, khối chính quyền và khối đoàn thể) từ tỉnh tới huyện và xã trong tỉnh, đồng thời, địa chỉ thư điện tử của 23 cơ quan nhà nước thuộc tỉnh và 286 UBND các xã, phường, thị trấn cũng đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tinh. Để Thái Bình tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống thư điện tử của tỉnh tới cấp xã với mục tiêu tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong thời gian tới tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục triển khai sử dụng Hệ thống thư điện tử của tỉnh cho các chức danh của cán bộ xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: quyết tâm đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp để đẩy nhanh tiến độ việc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Thái Bình.
 
Bên cạnh đó, các cán bộ của 286 xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Bình cũng đã được đào tạo, thực hành về kỹ năng sử dụng hệ thống thư điện tử trực tiếp trên máy tính.
                                                                                                          
          
 

Thanh Mai - Sở TT&TT Thái Bình