Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động hệ thống Phát thanh- Truyền thanh cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

11/18/2009 2:26:21 PM

Sáng ngày 17/11/2009, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động hệ thống Phát thanh - Truyền thanh cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin, Trưởng Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh- Phát lại Truyền hình các huyện, thành phố.


Hội nghị đã thảo luận về tình hình hoạt động thực tế của Đài các cấp trong những năm qua theo Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 05/01/2004 của UBND tỉnh về việc “giao nhiệm vụ quản lý Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Phát lại Truyền hình các huyện, thị xã từ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam về UBND huyện, thị xã”.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư mọi mặt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan liên quan cùng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật của đài cấp huyện, xã nên hoạt động truyền thanh, phát lại truyền hình đã từng bước nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề nổi lên, cụ thể là công tác lãnh đạo chưa thật sự quan tâm đúng mức; vấn đề về trang, thiết bị phục vụ hoạt động của đài cấp huyện, xã chưa đảm bảo tốt yêu cầu cho việc thu, phát sóng; chưa có quy định nào về chi trả tiền nhuận bút cho các tin, bài đối với cộng tác viên đài cấp huyện, việc chi, trả cho Đài cấp huyện còn nhiều bất cập, không được thống nhất chung và rất thấp; các chế độ, chính sách khác như tiền thù lao, độc hại, trực ngày nghỉ, ngày lễ, trực đêm…của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, không được thực hiện theo quy định … Đặc biệt là việc cấp Thẻ Nhà báo chưa được thực hiện, công tác thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả ghi nhận những khó khăn cũng như những kiến nghị, đề xuất của Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh- Phát lại Truyền hình các huyện, thành phố. Đồng thời Phó Chủ tịch cho biết đây sẽ là cơ sở để UBND tỉnh xem xét, xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống Phát thanh- Truyền hình trên địa bàn tỉnh nhằm đưa hệ thống Phát thanh - Truyền hình của tỉnh ổn định phát triển ngành và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.