Bộ TT&TT Ban hành Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

7/31/2012 9:45:39 AM

Ngày 17/07/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT về Quy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng và cấm nhập khẩu.


Ban hành theo Thông tư này là Danh mục sản phẩm CNTT đã qua nhập khẩu. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/09/2012.

BBT