Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

01/05/2013 10:22 SA Xem cỡ chữ

 

(Kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT Ngày 24 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Số TT

Tên công trình

Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn áp dụng

Thời hạn (năm)

1.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCVN 3718-1:2005
TCN 68-255:2006

5

Lượt truy cập: 3153

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)