Quảng Ninh: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2011- 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/06/2011, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát của quyết định là cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp. Phát triển và ứng dụng CNTT nhằm góp phần tích vực vào nhiệm vụ xây dựng tỉnh Quảng Ninh cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015; phấn đấu xây dựng mô hình cơ bản chính phủ điện tử tại tỉnh vào năm 2015…

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: 50% số văn bản, hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan nhà nước được quản lý và lưu trữ trên mạng máy tính; 70% các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố được tin học hóa, thực hiện trên mạng máy tính; 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và 80% cơ quan cấp huyện có cán bộ lãnh đạo CNTT…Đối với ứng dụng CNTT phụ vụ cho người dân và doanh nghiệp: trung bình mỗi sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng thêm 06 dịch vụ công cấp độ 3, 4 được triển khai trên mạng và Cổng TTĐT tỉnh; 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện có Cổng TTĐT thành phẩn (cổng con) trên cổng TTĐT tỉnh; xây dựng hệ thống một cửa điện tử tại một số Sở, ngành và tất cả các huyện, thị xã, thành phố phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Định hướng đến năm 2020, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp rộng rãi, thuận tiện; tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môt trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước…

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ nội dung của kế hoạch; danh mục các nhiệm vụ, dự án; kinh phí dự án; giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)