Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN


Trưởng ban:
Ông Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông


Phó Trưởng ban thường trực:
Ông Nguyễn Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Phó Trưởng ban:
Ông Phạm Quang Vinh, Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao
Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng, Bộ Công thương
Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tổ công tác

Ông Phan Thảo Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổ trưởng
Điện thoại: 39435447
Email: ptnguyen@mic.gov.vn

Ông Vũ Thanh Sơn – Phó Cục trưởng Cục Báo chí – Tổ phó.
Điện thoại: 39446269
Email: vtson@mic.gov.vn


Thường trực Tổ công tác
Địa chỉ liên lạc: 18 Nguyễn Du - Hà Nội
Điện thoại: 04.38226622
Fax: 04.38226590

Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; Quyết định số 1603/QĐ-BTTTT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son - Trưởng ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN về việc Thành lập Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN và Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 21/02/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)