Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 được tiến hành từ cơ sở

(Mic.gov.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Cuộc vận động) vừa ban hành Hướng dẫn số 48, ngày 26-11-2013 về tổng kết, đánh giá năm 2013 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014...

Tổng kết, đánh giá năm 2013 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ” nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị, nhất là trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát hiện và nhân rộng cách làm hay, mô hình có hiệu quả và những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03 trong những năm tiếp theo.
Nội dung tổng kết tập trung 08 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 03, với 07 nhiệm vụ đã nêu trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 (theo Báo cáo số 201-BC/TU, ngày 04-4-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Trong đó: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy năm 2013 (bao gồm các nội dung nêu trong Chỉ thị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013). Những chuyển biến qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, với chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”. Cần đi sâu phân tích, đánh giá sự chuyển biến về trách nhiệm nêu gương; ý thức tự giác và trách nhiệm với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tác động đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giới thiệu, biểu dương các mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo. Nêu rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ yếu; rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
Việc tổng kết, đánh giá năm 2013 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 được tiến hành từ cơ sở (sau đó là cấp huyện và cấp tỉnh). Đối với chi bộ, Đảng bộ không tổ chức hội nghị tổng kết riêng mà gắn với hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Đối với các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết riêng...
Đối với chi bộ (cơ quan, đơn vị): Không xây dựng báo cáo tổng kết riêng về Chỉ thị số 03, mà gắn với báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Trong báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2013 có phần riêng đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
Đối với cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Ngoài báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013, xây dựng riêng báo cáo tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Đảng bộ./.

Theo http://www.kiengiang.gov.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)