Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban dân tộc giai đoạn 2011- 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/4/2011, Ủy ban dân tộc đã quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Ủy ban dân tộc giai đoạn 2011- 2015 .Theo đó, mục tiêu cụ thể của bản kế hoạch như sau:

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc: 100% cán bộ, công chức tại Ủy ban dân tộc được trang bị máy tính cá nhân kết nối mạng, đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn; hoàn thiện hệ thống máy chủ dịch vụ và các thiết bị mạng phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT tại Ủy ban dân tộc và đảm bảo khả năng kết nối trực tuyến đến hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp; ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực quốc gia. Xây dựng các hệ thống thông tin tổng thể và chuyên ngành nhằm tạo môi trường làm việc điện tử trong Ủy ban dân tộc nói riêng và hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc; hoàn thiện các phân hệ thuộc hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành Ủy ban dân tộc tích hợp trên cổng thông tin điện tử; đảm bảo hệ thống thông tin được ứng dụng và đáp ứng 75% các văn bản, tài liệu nội bộ được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; xây dựng thử nghiệm 03 từ điển ngôn ngữ dân tộc thiểu số, rút kinh nghiệm làm nền tảng cho việc phổ biến đối với các ngôn ngữ khác nhằm mục tiêu bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và xây dựng và phải đảm bảo ứng dụng CNTT hiệu quả, đồng bộ và thống nhất theo định hướng chung của quốc gia.

Bản kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2011- 2015  cũng nêu chi tiết nội dung, các giải pháp chủ yếu, lộ trình thực hiện và dự kiến hiệu quả của kế hoạch.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)