Công điện của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Số: 05/CĐ-VT hồi 10 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2007

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐIỆN:
 
Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

CÔNG ĐIỆN

Số: 05/CĐ-VT hồi 10 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2007

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐIỆN
 
Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Bão số 5 đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình; Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 04/10/2007, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc; 104,6 độ kinh Đông, trên đất liền thuộc địa phận nước Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mặc dù khi đổ bộ vào đất liền với sức gió giật trên cấp 13, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có những thiệt hại cục bộ tại các tỉnh về mạng lưới bưu chính, viễn thông nhưng về cơ bản, hệ thống thông tin liên lạc tại các vùng tâm bão đi qua vẫn hoạt động ổn định, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống bão. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả về mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi bão tan, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến lũ lụt trên các sông, hồ chứa nước,…ở các tỉnh miền Trung để tổ chức triển khai các phương án phòng chống lụt bão, phương án bảo đảm an toàn thông tin liên lạc.

2. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông bị mất liên lạc trong cơn bão số 5. Ưu tiên khôi phục liên lạc đã mất cho các tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh, các trạm BTS của các mạng di động và mạng cáp ngoại vi.

3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền từ Trung ương đến các địa phương trong công tác đối phó với lũ, lụt trên các sông, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

4. Duy trì và tăng cường công tác trực canh cấp cứu theo quy định để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trên đất liền.

5. Tổng hợp, thống kê tình hình thiệt hại, báo cáo kịp thời và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có) về Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ để được hỗ trợ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c);
- BCĐPCLBTW;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu: VT, VT.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
 

Nguyễn Xuân Trụ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)