Tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 2/1/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt kế hoạch số 01/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Theo kế hoạch này, năm 2014, tỉnh Điện Biên sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử của tỉnh. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động; hỗ trợ cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện. Cụ thể, kế hoạch đảm bảo duy trì 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và trên 30% cấp xã được kết nối tốc độ cao, an toàn, bảo mật. Trên 95% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, trên 70% cơ quan nhà nước cấp huyện, và 20% cơ quan nhà nước cấp xã sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng…
 
Do đó, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; phát triển các hệ thống thông tin và dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cũng như hoàn thiện môi trường pháp lý.
 
Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Ngân sách Trung ương sẽ dùng để hỗ trợ đảm bảo kinh phí triển khai các nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác nhằm đảm bảo thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động thuộc phạm vi của địa phương.

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)