Lào Cai ban hành Quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/7/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quy chế gồm có 5 Chương, 32 Điều quy định chi tiết một số nội dung về tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm, quy định quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quy chế được áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối với hoạt động in, để được cấp giấy phép cho hoạt động in xuất bản phẩm, cơ sở phải đảm bảo các điều kiện về thiết bị in; phải có danh mục thiết bị đầu tư phù hợp với chức năng hoạt động như máy vi tính, máy ghi phim, máy in, máy dao, máy khâu…. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày cấp phép hoạt động in, cơ quan cấp giấy phép phải kiểm tra việc đầu tư thiết bị in ghi trong danh mục quy định. Nếu không có thiết bị theo danh mục, cơ quan cấp phép sẽ thu hồi giấy phép hoạt động in đã cấp. Đối với cơ sở chỉ thực hiện công đoạn gia công sản phẩm sau in thì không phải đề nghị cấp giấy phép hoạt động in nhưng phải có sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm gia công sau in (theo mẫu số 11 Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Quy chế cũng quy định rõ về các điều kiện về hoạt động trong lĩnh vực in, cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài, in xuất bản phẩm liên kết; việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xuất bản phẩm không được chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in gồm: in các sản phẩm báo chí, tem chống giả mà không có Giấy phép hoạt động in; Hoạt động in, photocopy trái phép tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của luật pháp; Hoạt động in, photocopy các sản phẩm mà pháp luật Việt Nam cấm lưu hành; Thêm bớt sửa chữa trái phép bản mẫu đặt in; chuyển nhượng, sửa chữa, tẩy xóa trái phép các loại giấy tờ trong hoạt động in.

Đối với hoạt động phát hành xuất bản phẩm, quy chế quy định rõ việc cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm: Tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; Tiết lội bí mật đời tư cá nhân, bí mật khác do pháp luật quy định; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2012 và thay thế các quy định liên quan đến hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trong Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai./.

Nguyễn Ánh

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)