Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT tỉnh Quảng Ninh năm 2011

(Mic.gov.vn) - Theo đó, mục tiêu cụ thể về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước là: Tỉ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử phục vụ cho công việc đạt 85%; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được kết nối mạng WAN của tỉnh; Bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, 100% thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh được đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh hiện đại, đầy đủ các chức năng và thông tin theo quy định tại điều 28 Luật CNTT, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; Đẩy nhanh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Phấn đấu 100% các đơn vị cấp sở có cung cấp dịch vụ hành chính công triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận một cửa để giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu 100% các đơn vị cấp huyện và một số đơn vị cấp xã  triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận một cửa để giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp….

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)