UBND tỉnh Kon Tum ra Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động BCVT&CNTT

(Mic.gov.vn) - Nhằm bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ra Chỉ thị Số 06/2009/CT-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp BCVT, Công nghệ thông tin thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin; có trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin; thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và các nội dung quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008.

2. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin phối hợp với Công an địa phương xây dựng phương án hành động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra như phá hoại mạng lưới, công trình bưu chính, viễn thông gồm:

a, Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang khi xảy ra bạo động, bạo loạn theo quy định hiện hành của pháp luật.

b, Tổ chức lực lượng bảo vệ, trang bị các thiết bị bảo vệ mạng lưới và các công trình bưu chính, viễn thông thuộc quyền quản lý; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những hành vi xâm hại mạng lưới bưu chính, viễn thông;

c, Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin cần thiết về tuyến cáp, công trình bưu chính viễn thông bị xâm hại cho các cơ quan có liên quan (Công an các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông) để phục vụ cho công tác xác minh, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trộm cắp, phá hoạt công trình bưu chính viễn thông;

d. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đại lý dịch vụ viễn thông và internet; Tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ đại lý nắm vững các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và buộc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet; phải cung cấp đầy đủ số liệu khi có yêu cầu để cơ quan Công an tiến hành những biện pháp cần thiết điều tra và xét xử nghiêm những hành vi vi phạm phát luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp, hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền; biên soạn, phát hành đề cương, tài liệu phục vụ tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại các ngành, các địa phương;

5. Công An tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông điều tra khảo sát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin;

Thủ trưởng các các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.
 

Thanh Tuấn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)