Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng triển khai Nghị quyết Trung ương 9 Khoá X

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 6/5/2009, Đảng uỷ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá X) tới toàn thể các đồng chí Đảng viên và cán bộ lãnh đạo của ngành TT&TT.


Ngày 6/5/2009, Đảng uỷ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá X) tới toàn thể các đồng chí Đảng viên và cán bộ lãnh đạo của ngành TT&TT.

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở – Bí thư Đảng uỷ cơ quan đã giới thiệu những nội dung cơ bản, giải pháp, kết luận của Nghị quyết Trung ương 9 ( khóa X); kết quả thực hiện nghị quyết TW 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảng uỷ cơ quan Sở TT&TT đã đưa ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 Khoá X với một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung thực hiện đến năm 2015: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình đề án, dự án trọng điểm; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước; Tăng cường công tác đối ngoại; Hoàn thành các kế hoạch đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Giám đốc - Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 Khoá X. Đồng chí đề nghị các đồng chí Đảng viên và lãnh đạo các phòng ban nghiên cứu kỹ Nghị quyết TW 9 để đưa ra được những chương trình hành động phù hợp với chi bộ và cơ quan mình nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đã đưa ra./.

Hà Thiêm – Sở TT&TT Cao Bằng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)