Sở BCVT Thanh Hóa: Kiểm tra, đối soát, xác nhận sản lượng dịch vụ Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện công văn số 274/BTTTT-KHTC ngày 05/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc đẩy nhanh tiến độ xác định sản lượng dịch vụ Viễn thông công ích đã thực hiện và giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ Viễn thông công ích, trong 2 ngày 10-11/10/2007, đại diện Quỹ viễn thông công ích Việt Nam phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá thực hiện kiểm tra, đối soát, xác nhận sản lượng dịch vụ Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.


Thực hiện công văn số 274/BTTTT-KHTC ngày 05/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc đẩy nhanh tiến độ xác định sản lượng dịch vụ Viễn thông công ích đã thực hiện và giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ Viễn thông công ích, trong 2 ngày 10-11/10/2007, đại diện Quỹ viễn thông công ích Việt Nam phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá thực hiện kiểm tra, đối soát, xác nhận sản lượng dịch vụ Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Bưu điện tỉnh Thanh Hoá, Trung tâm viễn thông điện lực Thanh Hoá, Chi nhánh Công ty viễn thông quân đội Viettel tại Thanh Hoá là 3 doanh nghiệp viễn thông được giao kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông cho 19 huyện thuộc vùng được hưởng dịch vụ viễn thông công ích.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của các doanh nghiệp về khối lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích đã cung ứng cho cả năm 2005, 2006 và khối lượng sản phẩm, dịch vụ viễn thông đã cung ứng đầu năm 2007, Quỹ đã tổ chức thẩm định, kiểm tra, đối soát số liệu và lập Biên bản giữa Quỹ và doanh nghiệp, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích hoàn thành của năm 2005, năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007.

Qua kiểm tra, chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn Thanh Hoá đã được các doanh nghiệp viễn thông triển khai kịp thời, đúng kế hoạch, với mục tiêu phổ cập rộng rãi các dịch vụ viễn thông, Internet và rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền. Các báo cáo của các doanh nghiệp được thực hiện theo đúng biểu mẫu quy định tại Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT và số liệu báo cáo trung thực, chính xác.

Thảo Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)