Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình có hiệu lực mười (10) năm

(Mic.gov.vn) - Ngày 01/03/2011, Bộ TT& TT ban hành thông tư 07/2011/TT- BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn viêc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí; các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình và các cơ quan chủ quản báo chí.

Về hiệu lực của Giấy phép được quy định như sau:

     Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày ký.

     Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày ký, nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình của tổ chức được cấp phép.

     Hiệu lực của Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt, chương trình phụ được ghi trực tiếp trong Giấy phép được cấp, nhưng không vượt quá hiệu lực của Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức được cấp phép.

     Sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình, Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá có hiệu lực, tổ chức được cấp phép không hoạt động theo nội dung quy định trong giấy phép thì giấy phép được cấp không còn giá trị.

Thông tư gồm 15 điều quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình bao gồm Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình; Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá; Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt và Giấy phép sản xuất chương trình phụ

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2011.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)