Bộ TT&TT ban hành Thông tư quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/5/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT theo quy định của Điều 54 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, nội dung thông tin cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia dưới hình thức báo cáo (báo cáo giai đoạn 1, báo cáo giai đoạn 2) theo các mẫu kèm theo Thông tư. Thời gian đối với báo cáo giai đoạn 1 là không quá 01 tháng kể ngày dự án đầu tư được phê duyệt. Báo cáo giai đoạn 2 sẽ phải gửi trong thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao tổng thể dự án. Thông tư cũng quy định rõ về phương thức cập nhật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/7/2010.
 

P. Bình – theo TT 12/2010/TT-BTTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)