Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/09/2023

Kết luận thanh tra

Thông báo nội dung chính kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến

(31/07/2023)

Ngày 26/6/2023, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 934/KL-TTra ngày 22/6/2023 về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (sau đây gọi tắt là Tạp chí).

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính đối với Công ty Cổ phần GoFast

(09/06/2023)

 Kết luận kiểm tra số 830/KL-TTra ngày 7/6/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính đối với Công ty Cổ phần GoFast của Thanh tra Bộ.