Kết luận thanh tra công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

Thứ ba, 15/08/2023 11:05

Kết luận số 1222/TTra-THHC ngày 11/8/2023 của Thanh tra Bộ.

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 799/QĐ-TTra ngày 02/6/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và Kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được duyệt, từ ngày 08/6/2023 đến ngày 19/6/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (sau đây gọi tắt là Tổng công ty VTC).

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 14/7/2023 của Trưởng đoàn kiểm tra và ý kiến giải trình của Tổng công ty VTC, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:

1. Tình hình chung

1.1. Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty VTC

Tổng công ty VTC là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện nay, Tổng công ty VTC có 820 nhân sự, cơ cấu tổ chứcbao gồm:

- Khối cơ quan Tổng công ty: Ban Tài chính - Kế hoạch, Ban Tổ chức, Ban Đầu tư, Văn phòng Tổng công ty, Trung tâm dịch vụ CNTT, Trung tâm truyền thông và Trung tâm Thanh toán điện tử VTC.

- Đơn vị hạch toán phụ thuộc: Công ty VTC Intecom và Công ty VTC Digital.

- Các đơn vị thành viên và công ty liên kết gồm: 04 công ty đang hoạt động (Công ty TNHH MTV VTC Digicom, Công ty TNHH MTV VTC Comtech, Công ty CP VTC Mobile và Công ty CP Netviet); 05 công ty đang trong quá trình thoái vốn, trong đó có 03 công ty đã dừng hoạt động (Công ty CP EAC, Công ty CP CEC, Công ty CP VinaMS, Công ty CP VTC Online, Công ty CP CTC).

Hiện nay, Tổng công ty VTC đang tập trung vào 03 lĩnh vực kinh doanh chính: Công nghệ nội dung số, Dịch vụ truyền hình và dịch vụViễn thông - Công nghệ thông tin. Với vai trò và vị thế của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty VTC tham gia vào mảng xã hội số trong các lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia. Để đạt mục tiêu trên Tổng công ty tập trung đầu tư nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho phát triển của Tổng công ty, thể hiện được vai trò của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ trong việc thúc đẩy lĩnh vực xã hội số; tập trung đầu tư cho nhân lực gắn liền với đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ thay vì đầu tư cơ sở hạ tầng và tham gia vào mảng xã hội số trong số các lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông khởi xướng.

1.2. Kết quả kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành,Tổng công ty VTC đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kê khai,  công khai, tài sản, thu nhập năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng công ty VTC đã phê duyệt danh sách những cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại Quyết định số 378/QĐ-VTC ngày 14/11/2022 và yêu cầu thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trung thực, đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. Thời gian kê khai hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

- Triển khai Quyết định số 380/QĐ-VTC ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành kế hoạch công khai tài sản, thu nhập đến các đơn vị và các cán bộ có nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo phù hợp quy định.

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập: 44 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập: 44 người.

- Số người kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 03 người; số người kê khai hàng năm: 44 người; số người kê khai bổ sung: không có; số người kê khai phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ: 11 người.

- Số người đã được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: 44 người; số người chưa được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: không có.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

2.1. Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập

2.1.1. Việc lập và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai năm 2022

- Ngày 14/11/2022, Tổng Công ty VTC ban hành Quyết định số 378/QĐ-VTC về việc phê duyệt danh sách cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, theo đó số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 thuộc Tổng Công ty là 45 người gồm:

+ 03 người là thành viên HĐTV Tổng công ty (Đ/c Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐTV chuyển công tác đến Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam từ ngày 20/12/2022, do đó việc kê khai và nộp bản kê khai thực hiện tại Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam);

+ 42 người là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; Trưởng, Phó các ban, trung tâm, văn phòng thuộc Tổng Công ty; Lãnh đạo, Kế toán trưởng các công ty hạch toán phụ thuộc, công ty TNHH MTV, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần.

- Năm 2022, số người có nghĩa vụ kê khai phục vụ công tác cán bộ thuộc Tổng công ty VTC là 11 người.

Nhận xét: Tổng Công ty VTC đã lập và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ khai tài sản, thu nhập năm 2022 tại Quyết định số 378/QĐ-VTC ngày 14/11/2022, tuy nhiên nội dung Quyết định chưa đầy đủ thông tin về đối tượng kê khai (lần đầu, hàng năm hay bổ sung…).

2.1.2. Việc gửi danh sách người có nghĩa vụ kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền

Tổng công ty VTC không thực hiện gửi danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại thời điểm phê duyệt danh sách mà gửi vào ngày 23/3/2023 (tại thời điểm bàn giao bản kê khai TSTN).

Nhận xét: Tổng Công ty VTC gửi danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cho Bộ Thông tin và Truyền thông muộn so với quy định.

2.1.3. Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai

Tổng công ty VTC đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-VTC ngày 14/11/2022 về việc ban hành kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2022. Kế hoạch bao gồm một số nội dung hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai thuộc Tổng công ty VTC và các đơn vị thành viên như (thời điểm kê khai; mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; người có nghĩa vụ kê khai gồm các cán bộ có tên trong danh sách tại Quyết định số 378/QĐ-VTC ngày 14/11/2022…).

2.1.4. Việc lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai

Tổng công ty VTC đã lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên còn thiếu thông tin theo dõi bản kê khai của 11 người có nghĩa vụ kê khai phục vụ công tác cán bộ.

2.2. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

2.2.1. Việc tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập:

- Ngày 14/11/2022, Tổng Công ty VTC ban hành Quyết định số 378/QĐ-VTC về việc phê duyệt danh sách cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, theo đó số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 thuộc Tổng Công ty là 45 người, trong đó có 44 người thuộc đối tượng kê khai hàng năm, 01 người thuộc đối tượng kê khai lần đầu. Đối với trường hợp đ/c Lưu Vũ Hải chuyển công tác đến Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam từ ngày 20/12/2022, do đó việc kê khai và nộp bản kê khai thực hiện tại Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Ngày 14/11/2022, Tổng công ty VTC ban hành Quyết định số 380/QĐ-VTC về việc ban hành kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2022, theo đó người có nghĩa vụ kê khai trong danh sách tại Quyết định số 378/QĐ-VTC nộp 02 Bản kê khai về Tổng công ty (qua Ban Tổ chức).

Cán bộ (thuộc Ban Tổ chức) khi tiếp nhận bản kê khai đã kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai và ký nhận bản kê khai theo hướng dẫn tại điểm (1) mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, qua kiểm tra bản kê khai cho thấy còn một số trường hợp kê khai chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác nội dung phải kê khai, cụ thể như sau:

- Không ghi rõ phương thức kê khai (kê khai lần đầu hay kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ) theo hướng dẫn tại điểm (1) mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ;

- Tại điểm 1,2 mục II của Bản kê khai về đất ở, nhà ở: không ghi thông tin về “Giá trị”, “Giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu”, “Tên người được cấp GCN quyền sử dụng, sở hữu” theo hướng dẫn tại điểm (10), (11) mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

- Kê khai điểm 2 mục II của Bản kê khai về “Loại nhà” chưa đúng hướng dẫn tại điểm (14) mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

- Kê khai điểm 10 mục II của Bản kê khai về tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai chưa chính xác.

- Kê khai biến động TSTN; giải trình nguồn gốc của TSTN tăng thêm về “Đất ở”, “Nhà ở”, “Cổ phiếu”, “Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai” tại điểm 1,2,6,9 mục III của Bản kê khai chưa đúng hướng dẫn tại điểm (30), (31), (32) mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

- Thời gian hoàn thành kê khai đối với trường hợp kê khai lần đầu không đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

(Trường hợp kê khai chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác nội dung phải kê khai nêu trên chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Nhận xét:

Về cơ bản công tác tiếp nhận bản kê khai tại Tổng công ty VTC đã thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (1) mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, do người kê khai chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn và cách viết bản kê khai tại mục B phụ lục 1 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, đồng thời người tiếp nhận bản kê khai là cán bộ kiêm nhiệm vì vậy việc kiểm tra bản kê khai tài sản, thu nhập khi tiếp nhận chưa triệt để dẫn đến còn 25/44 bản kê khai, kê khai chưa đầy đủ, chưa chính xác nội dung phải kê khai.

2.2.2. Việc quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

Bản kê khai tài sản, thu nhập sau khi tiếp nhận đã thực hiện bàn giao và lưu trữ theo hướng dẫn tại điểm (1) mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

-  01 bản lưu tại Ban Tổ chức Tổng công ty để phục vụ công tác quản lý của Tổng công ty VTC và hoạt động công khai bản kê khai.

-  01 bản bàn giao cho cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập: Tổng công ty VTC thực hiện bàn giao 44 bản kê khai của những người có nghĩa vụ kê khai năm 2022 theo danh sách kèm theo Quyết định số 378/QĐ-VTC cho Bộ Thông tin và Truyền thông (thông qua Thanh tra Bộ) vào ngày 23/3/2023; chưa thực hiện bàn giao 11 bản kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Nhận xét: Tổng công ty VTC chưa thực hiện bàn giao 11 bản kê khai phục vụ công tác cán bộ (năm 2022) cho cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (Bộ Thông tin và Truyền thông) theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

2.3. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

- Triển khai công tác công khai tài sản, thu nhập năm 2022, Tổng công ty VTC đã ban hành kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ Tổng công ty VTC kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VTC ngày 14/11/2022. Kế hoạch bao gồm các nội dung về nguyên tắc, hình thức, phạm vi và trình tự công khai.

- Năm 2022, Tổng công ty VTC tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của 44 người có nghĩa vụ kê khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp. Việc công khai được lập thành biên bản theo quy định gồm (Biên bản Hội nghị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người Quản lý Tổng Công ty VTC ngày 21/3/2023; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Ban tổ chức ngày 31/12/2022; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Ban Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ ngày 29/12/2022; Biên bản họp v/v công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Ban Đầu Tư ngày 05/01/2023; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Ban Tài chính kế hoạch ngày 11/01/2023; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Văn phòng ngày 30/12/2022; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Trung tâm dịch vụ Công nghệ thông tin ngày 06/01/2023; Biên bản họp v/v công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Trung tâm Truyền thông ngày 06/01/2023; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Trung tâm Thanh toán điện tử VTC ngày 22/02/2023; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số ngày 26/12/2022; Biên bản họp công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số ngày 05/01/2023; Biên bản Hội nghị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ có nghĩa vụ kê khai TS tại Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC ngày 30/12/2022; Biên bản họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Công ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ Truyền thông VTC ngày 14/01/2023; Biên bản họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Công ty CP VTC Dịch vụ di động ngày 30/12/2022).

Nhận xét:Năm 2022, Tổng công ty VTC đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức công bố tại cuộc họp. Tuy nhiên, thành phần tham dự cuộc họp công khai chưa đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

3. Kết luận về những nội dung đã kiểm tra

3.1. Kết quả đã đạt được:

- Về cơ bản, năm 2022 Tổng công ty VTC đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ quy trình trong công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý và bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập.

- Trong quá trình kiểm tra, Tổng công ty VTC chấp hành nghiêm túc Quyết định kiểm tra, bố trí cán bộ làm việc với Đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ tài liệu, thông tin có liên quan trong suốt quá trình kiểm tra; nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp trực tiếp của Đoàn kiểm tra.

3.2. Hạn chế, tồn tại:

3.2.1. Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập

- Quyết định số 378/QĐ-VTC ngày 14/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ khai tài sản, thu nhập năm 2022 chưa nêu đầy đủ thông tin về đối tượng kê khai (lần đầu, hàng năm hay bổ sung…).

- Tổng công ty VTC đã lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên còn thiếu thông tin bản kê khai của 11 người có nghĩa vụ kê khai phục vụ công tác cán bộ.

3.2.2. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

- 25/44 bản kê khai, kê khai chưa đầy đủ, chưa chính xác nội dung phải kê khai.

- Tổng công ty VTC chưa thực hiện bàn giao 11 bản kê khai phục vụ công tác cán bộ (năm 2022) cho cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (Bộ Thông tin và Truyền thông) theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

3.2.3. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Thành phần tham dự cuộc họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Yêu cầu Tổng giám đốc Tổng công ty VTC:

-  Nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục đối với những thiếu sót, tồn tại được nêu tại mục 3.2 của Kết luận này.

- Tăng cường phổ biến, quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động tại Tổng công ty VTC; tiếp tục hướng dẫn kê khai và rà soát, kiểm tra toàn bộ bản kê khai tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc Tổng công ty VTC.

Giao Đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc Tổng công ty VTC thực hiện Kết luận kiểm tra và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận kiểm tra./.

Thanh tra Bộ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top