Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023

Thứ ba, 12/09/2023 09:56

Thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, nhất là quyết liệt rà soát và cương quyết cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương để tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong công tác này.

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác cải cách TTHC, phê duyệt danh sách thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ công tác nhằm tạo thiết chế quan trọng để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

2023912-m01.jpg 

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc đánh giá tác động TTHC, quy định kinh doanh (QĐKD) tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm đúng mức, dẫn đến chưa đáp ứng yêu cầu của việc quy định TTHC. Kết quả thực thi 19 Nghị quyết chuyên đề, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn 04 bộ, ngành, 04 địa phương chưa công bố danh mục TTHC nội bộ theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC tại một số bộ, ngành chưa nghiêm; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, nhất là việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa còn chậm. Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và hành vi hành chính, cũng như các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp được nêu tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ đạt thấp.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa quyết liệt, thiếu chủ động; một số bộ phận cán bộ, công chức thực thi công vụ chưa nghiêm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, kịp thời; nguồn nhân lực phục vụ cho việc cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số chưa đồng bộ, chậm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới;...

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số quốc gia, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong tháng 9/2023 như sau:

1. Nâng cao chất lượng TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất ngay từ khâu dự thảo: Thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; đánh giá khả năng phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định này ngay trong quá trình xây dựng VBQPPL, bảo đảm chỉ ban hành các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội. Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC trong quá trình đánh giá tác động TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo VBQPPL; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, ngành và Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL phải nêu rõ: Số lượng TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự án, dự thảo VBQPPL, số lượng, tỷ lệ TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện hành; những TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành dự kiến ban hành mới và lý do ban hành. Công bố, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC và phân cấp trong giải quyết TTHC; khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành các VBQPPL thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết TTHC, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số quốc gia: Tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023. Thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng DVCQG và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tập trung rà soát, công bố danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình để thống nhất trong triển khai và đánh giá hiệu quả triển khai toàn quốc; đồng thời, đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật chuyên ngành đối với triển khai DVCTT. Tiếp tục thực hiện việc nâng cao số lượng và chất lượng DVCTT (toàn trình và một phần) thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng DVCQG và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm thuận tiện, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Thực hiện đánh giá và định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng DVCQG, Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC, điều kiện kinh doanh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có hành vi đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết TTHC, làm lỡ thời cơ, cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, gây lãng phí nguồn lực.

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính: Kịp thời tiếp nhận, nâng cao chất lượng, kết quả xem xét, xử lý PAKN, nhất là các PAKN còn tồn đọng chưa xử lý (1.958 PAKN); tập trung xử lý dứt điểm các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp được nêu tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ./.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top