Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tại Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước.

Cụ thể, các cơ quan nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc tại các Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên phải sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản sau đây trong nội bộ mỗi cơ quan: giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; từng bước ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử đến cấp xã, phường tại các địa phương.

Trong những năm qua, để phục vụ tốt cho việc sử dụng văn bản điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thì Quảng Ngãi đã tập trung đầu tư trang thiết bị, hạ tầng CNTT, nâng cấp, xây dựng mới các trang thông tin điện tử cho các đơn vị. Đồng thời, triển khai các giải pháp ứng dụng phù hợp như: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử, phần mềm "một cửa" ; tập huấn đào tạo CNTT và truyền thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu thông tin cho tổ chức và công dân trong tỉnh. Với mục đích ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ đắc lực các mục tiêu, chương trình cải cách hành chính. Hiện nay, tất cả các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi đều có mạng LAN và được kết nối sử dụng internet.  Tại các đơn vị, việc ứng dụng CNTT cũng đã cho thấy những kết quả bước đầu. 100% số đơn vị sử dụng thư điện tử; nhiều đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ công chức... mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các ngành và địa phương.

Đánh giá việc thúc đẩy sử dụng văn bản điện tử thay dần văn bản giấy là bước ngoặc mới trong thời đại tin học hóa nên trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi cũng cần triển khai sâu rộng việc ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước gắn với CCHC hướng tới Chính phủ điện tử; triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành qua mạng;  tăng cường sử dụng thư điện tử; tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng sử dụng máy tính, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin… Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã đang tiến hành liên thông eOffice cho 5 đơn vị gồm: UBND Sơn Hà, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh kết hợp với việc triển khai ứng dụng chữ kí số tại tất cả các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần tăng cường công tác trao đổi và sử dụng các văn bản điện tử trong công tác.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh cũng đã đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các loại thông tin khác nêu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011, phục vụ việc tham khảo, sử dụng, lưu trữ trên máy tính, hạn chế sao chụp ra bản giấy để gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc cá nhân; việc đăng tải các dự thảo văn bản cần xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân, hạn chế việc gửi dự thảo văn bản in trên giấy để xin ý kiến. 

Nhìn chung, việc sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường công tác đào tạo nhân lực CNTT, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCC về tầm quan trọng của việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc để góp phần thực hiện nội dung Chỉ thị số15/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ được triệt để và mang lại hiệu quả cao tại Quảng Ngãi. 

Cao Bá Lâm

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)