Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đến các địa phương trong cả nước, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư tại sự kiện này.

Trung ương thảo luận kế hoạch Đại hội Đảng XII

Trong ngày làm việc thứ tư (17/12), Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề liên quan tới Đại hội lần thứ XII của Đảng sắp diễn ra.

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ngày 16/12, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13: Trung ương thảo luận 2 dự thảo báo cáo

Ngày 15/12, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận và cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII và dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Triển khai công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII

Chiều 27/11 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã họp Tiểu ban Y tế triển khai Kế hoạch công tác y tế phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Chiều 28/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể

Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra đã được chắt lọc đưa vào Nghị quyết và thực tế đang đòi hỏi Nghị quyết cần nhanh chóng được đưa vào cuộc sống.

Khen thưởng các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Ngày 20/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền phục vụ Đại hội.

Trình độ cấp ủy được nâng lên, các bí thư được đào tạo bài bản

Theo Ban Tổ chức Trung ương, các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt yêu cầu, nội dung nêu trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.