Xây dựng Đảng về đạo đức - trách nhiệm của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề luôn được Đảng ta quan tâm chú trọng; được đặc biệt nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bởi trong bối cảnh và điều kiện hiện nay thì việc quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức có ý nghĩa rất lớn và quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ

Dựa vào nền tảng nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng, với tư duy lý luận đột phá, đổi mới, sáng tạo của Đảng về công tác cán bộ - “then chốt của then chốt”; tất cả các khâu và các quy trình của công tác cán bộ đều được đổi mới. Công tác cán bộ được quan tâm một cách xứng tầm, thực sự là công việc “then chốt của then chốt”. Điều này giúp cho các cấp ủy nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để phát huy tốt hơn vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng hơn với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

Sáng nay (15/9), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bất kể ai nếu tham nhũng, tiêu cực đều bị xử lý nghiêm minh

Sáng 15/9, các cơ quan nội chính ở Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác nội chính theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các cơ quan nội chính toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 15/9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tăng cường tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Chúng ta đều rõ để phát triển lý luận cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tăng cường tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận là biện pháp quan trọng nhất. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn kết tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách”(1).

Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng

Tại Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu bài phát biểu.

"Hội đồng Lý luận Trung ương phải nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng"

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; đặc biệt phải tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi.

Những nhận thức mới và định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao trên tất cả các mặt (chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu lên những nhận thức mới và định hướng lớn đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng; quán triệt quan điểm “công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”1.