Từ ngày 03/1/2020, bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật

Thứ ba, 14/01/2020 08:42

Ngay từ đầu năm 2020, để đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: Nghị định 05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản quy phạm pháp luật.

Trong số 111 văn bản quy phạm pháp luật vừa bị bãi bỏ, không có văn bản nào do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước đây. Một số văn bản bị bãi bỏ có thể có liên quan, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong thông tin và truyền thông như:
 
Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu; Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch. Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế; Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế; Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập; Nghị định số 74/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội...
 
Với quan điểm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành:
 
- Xây dựng Kế hoạch cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025, bảo đảm nguyên tắc khi ban hành một văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ và phải giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
 
- Cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; tập trung đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu là cơ quan hải quan; bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm…
 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu phát huy vai trò của Tổ công tác, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc đối thoại, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Duy trì đổi thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh./.
PHÒNG KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top