Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của Bộ TT&TT

09/01/2023 13:33 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-BTTTT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ TT&TT năm 2023. 


Kế hoạch đặt ra 14 nhiệm vụ chính trong công tác kiểm soát TTHC, gồm:

- Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

- Kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

- Công bố, công khai, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

- Rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng, triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC.

- Triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

- Triển khai đề án phân cấp giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT.

- Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC.

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC.

- Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Khảo sát, kiểm tra và đánh giá việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông tin và truyền thông.

- Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện báo cáo về TTHC trên môi trường điện tử.

- Ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, nội dung xây dựng, triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT là một nội dung mới trong kế hoạch kiểm soát TTHC của năm nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TT&TT

Lượt truy cập: 1195

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)