Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 17/03/2020 16:43

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
img
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
img
Số: /BTTTT-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 
Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2020
Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương đứng đầu của cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) và xây dựng chính quyền điện tử (xếp vị trí số 1 trong năm 2018). Nhằm phát huy những kết quả đạt được và xây dựng đô thị thông minh, hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân được tốt hơn, cử tri đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ mạng 5G trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xin trả lời như sau:
 
Trong lĩnh vực viễn thông, Bộ TTTT luôn quan tâm và yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, phát triển, kinh doanh công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ 5G tại các tỉnh, thành phố nhằm thúc đẩy việc xây dựng đô thị thông minh, chính phủ điện tử, hướng tới một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn.
 
Trong thời gian vừa qua, căn cứ đề xuất của các doanh nghiệp, Bộ TTTT đã cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ 5G cho 03 doanh nghiệp (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone) trên địa bàn một số tỉnh, thành phố (trong đó cả 03 doanh nghiệp đều chưa đề nghị được thử nghiệm 5G trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế).
 
Trong năm 2020, trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm dịch vụ 5G của các doanh nghiệp viễn thông, Bộ TTTT sẽ tổ chức làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về việc xây dựng phương án triển khai thương mại dịch vụ 5G tại các tỉnh, thành (trong đó có tỉnh Thừa Thiên - Huế) và sẽ căn cứ vào đề xuất của các doanh nghiệp để xem xét cấp phép triển khai 5G phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế để trả lời cử tri./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện - Ủy ban TVQH;
-Vụ QHĐP (VPCP);
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
                    Cục Viễn thông; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VP.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top