Tổng hợp trả lời kiến nghị của các Sở TT&TT gửi tới Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ TT&TT

Thứ sáu, 03/07/2020 16:03

Tổng hợp trả lời kiến nghị của các Sở TT&TT gửi tới Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ TT&TT.

Dự thảo 1
  
TT tổng
TT
Nội dung kiến nghị
Sở TTTT
kiến nghị
Đơn vị
chủ trì
trả lời
Nội dung trả lời
I
LĨNH VỰC BƯU CHÍNH
1
1
Việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gặp khó khăn do tiêu chí 7.3.1 (Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI) trong Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Cụ thể: trong thực tế, có nhiều thủ tục hành chính không phát sinh, hoặc phát sinh rất ít trong một năm, nếu đưa vào danh mục thì sẽ ảnh hưởng đến chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, nhưng nếu không đưa vào danh mục thì sẽ hạn chế lớn đến việc triển khai có hiệu quả Quyết định 45/2016/QĐ-TTg.
Bến Tre
Vụ BC
Bộ TTTT đã có một số kiến nghị gửi Bộ Nội vụ điều chỉnh tiêu chí 7.3, với một số nội dung chính như sau:
- (1) Bổ sung tiêu chí “Tỷ lệ TTHC được công bố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên tổng số TTHC (chỉ tính trên các TTHC có phát sinh hồ sơ)”; (2) Gộp tiêu chí 7.3.2 và 7.3.3 thành: 7.3.3 Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được tiếp nhận hoặc chuyển trả qua dịch vụ BCCI.
Tuy nhiên, kiến nghị này hiện vẫn chưa được Bộ Nội vụ tiếp thu, hiệu chỉnh.
- Liên quan đến đề nghị điều chỉnh tiêu chí 7.3.1 của Quý Sở, ngày 29/6/2020, Bộ TTTT (Vụ BC) đã email tới các Sở TTTT (trong đó có Sở TTTT Bến Tre vv dự kiến sửa tiêu chí 7.3 nêu trên). Bộ TTTT (Vụ BC) mong sớm nhận được ý kiến đềxuất điều chỉnh cụ thể của Sở để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại địa phương.
Bên cạnh đó, hiện Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Do vậy, để việc góp ý đạt hiệu quả, Bộ TTTT (Vụ BC) đề nghịSở đồng thời tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tham gia ý kiến gửi Bộ Nội vụ đối với tiêu chí 7.3.1 này.
II
LĨNH VỰC VIỄN THÔNG
2
1.       
Đối với nội dung phối hợp xử lý số thuê bao điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt liên quan đến hoạt động tín dụng đen: Việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần nào trong việc hạn chế tình trạng các cá nhân, tổ chức vi phạm quảng cáo, rao vặt liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Tuy nhiên, sau khi tạm ngưng cung cấp dịch vụ số điện thoại vi phạm quảng cáo, rao vặt liên quan hoạt động "tín dụng đen", các thuê bao vi phạm tới cửa hàng đề nghị doanh nghiệp cung cấp lại số thuê bao bị chặn hoặc cấp mới số điện thoại khác.
Doanh nghiệp viễn thông chưa có căn cứ, cơ sở pháp lý để từ chối cung cấp dịch vụ lại hoặc cấp mới số thuê bao cho khách hàng vi phạm.
 Vì vậy, để đảm bảo việc xử lý thuê bao vi phạm quảng cáo, rao vặt liên quan hoạt động tín dụng đen đạt hiệu quả cao, kiến nghị cơ quan cấp có thẩm quyền cần ban hành văn bản quy định việc doanh nghiệp viễn thông không cấp lại số thuê bao bị chặn hoặc cấp mới số điện thoại đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm quảng cáo, rao vặt liên quan hoạt động này để Sở TTTT có căn cứ, cơ sở pháp lý chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện.
Khánh Hòa
Cục VT
Thanh tra Bộ
Việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao vi phạm quảng cáo, rao vặt liên quan hoạt động "tín dụng đen" được thực hiện theo các Quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 Do vậy khi các thuê bao vi phạm đề nghị doanh nghiệp cung cấp lại số thuê bao bị chặn hoặc xin cấp mới số thuê bao khác thì doanh nghiệp cần xem xét trên cơ sở nội dung tại Quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc nội dung của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu.
Ngoài ra, Bộ TTTTđã bổ sung quy định thu hồi số thuê bao trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác. Dự thảo Nghị định đang trình Chính phủ xem xét ban hành.
3
2.       
Việc triển khai hạ tầng kỹ thuật dùng chung: Đối với việc dùng chung ăng ten: các doanh nghiệp viễn thông không thực hiện với lý do cột ăng ten không đủ khả năng chịu lực, đề nghị Bộ TTTT phối hợp Bộ Xây dựng có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể.
Bến Tre
Cục VT
Ngày 11/11/2019, Bộ TTTT đã ban hành Chỉ thị 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các DNVT trong đó đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động trao đổi, thống nhất một số mẫu thiết kế các loại cột ăng ten bảo đảm các yêu cầu về an toàn xây dựng, mỹ quan đô thị và tăng cường khả năng sử dụng chung. Trong thời gian qua, Bộ TTTT (Cục VT) đã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng, trao đổi, thống nhất mẫu thiết kế, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2020. Cục VT sẽ thông báo tới các Sở về việc áp dụng mẫu thiết kế này sau khi các doanh nghiệp thống nhất.
Ngoài ra, theo Chỉ thị 52, các DNVT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn, báo cáo Sở TTTT; tối ưu hóa tải trọng, dung lượng các cột anten và nhà trạm viễn thông đã xây dựng để có thể chia sẻ, dùng chung. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn quản lý, định kỳ 6 tháng một lần Sở TTTT cần tổ chức làm việc với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để tổ chức, phân công, thỏa thuận, thống nhất danh mục các cột anten, nhà trạm viễn thông có thể chia sẻ, dùng chung.
Trong tháng 5 và tháng 6, dưới sự chủ trì của Cục VT, các doanh nghiệp di động đã ký thỏa thuận chia sẻ, dùng chung cho khoảng 2200 cột anten, nhà trạm viễn thông cho kế hoạch năm 2020. Trong quá trình triển khai, Sở có thể trao đổi với Cục VT (Bộ TTTT) để cùng phối hợp thực hiện.
Trong thời gian tới, Bộ cũng sẽ trao đổi với Bộ Xây dựng về việc xây dựng và ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về cột ăng ten để có hướng dẫn cụ thể, thống nhất. 
4
3.       
Về quản lý cấp phép xây dựng trụ ăng ten: Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam quy định công trình cao từ 45 mét trở lên so với mặt đất tự nhiên doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nên thời gian trả lời rất lâu, đề nghị Bộ TTTT phối hợp Bộ Quốc phòng có biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng.
Bến Tre
Cục VT
Thủ tục và thời hạn xử lý hồ sơ xin ý kiến đối với các công trình có độ cao trên 45m thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 32/2016/NĐ-CP Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (theo đó thời hạn xử lý hồ sơ là 30 ngày với số lượng cột từ 10-50 cột, 45 ngày với số lượng trên 50 cột), đây là văn bản hướng dẫn Luật  Quốc phòng và Luật Hàng không dân dụng.
Bộ TTTT (Cục VT) đã liên hệ với Sở TTTT Bến tre và được biết hiện trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào xin cấp phép cột anten cao trên 45m. Tuy nhiên, từ khi Nghị định 32/2016/NĐ-CP được ban hành (ngày 06/5/2016- hiệu lực 26/6/2016), các DNVT trên địa bàn cho rằng thời gian xử lý hồ sơ xin cấp phép cột anten cao trên 45m theo quy định của Nghị định quá lâu vì vậy Sở có ý kiến để hỗ trợ DN có thể triển khai các cột trên 45m thuận lợi hơn.
Trên cơ sở ý kiến của Sở TTTT Bến Tre, nếu có phản ánh tương tự, đề nghị các Sở gửi ý kiến và đề xuất giải pháp (nếu có) gửi trực tiếp về Cục VT. Cục cũng sẽ trao đổi với các DNVT về vướng mắc cụ thể liên quan đến nội dung này, để xem xét, đề xuất Bộ có ý kiến với Bộ Quốc phòng.
5
4.       
Kiến nghị Bộ TTTT xem xét đề nghị miễn, giảm phí sử dụng tần số hàng năm đối với thiết bị giám sát tàu cho ngư dân để tạo điều kiện thuận lợi cho việc việc lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu đúng theo quy định.
Bến Tre
Cục TS
Hiện nay, mức thu lệ phí cấp giấy phép, phí sử dụng tần số được quy định tạiThông tư số 265/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Vì vậy, Cục Tần số khôngcó thẩm quyền để miễn, giảm phí sử dụng tần số cho ngư dân. Cục Tần số sẽ tậphợp, đề xuất Bộ Tài chính khi sửa đổi biểu phí của Thông tư 265/2016/TT-BTCtrong năm 2020.
6
5.       
- Về số hóa truyền hình, đối tượng hỗ trợ đầu thu vệ tinh: Đề nghị Bộ TTTT hướng dẫn lập danh sách đối tượng được hỗ trợ đầu thu vệ tinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.
- Để tổ chức phối hợp lắp đặt đầu thu đúng đối tượng theo quy định phục vụ việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, Sở TTTT Quảng Nam kính đề nghị Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Bộ TTTT cho ý kiến về nội dung sau:
Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 08/2016/TT-BTTTT nêu rõ: “Đối tượng hỗ trợ: Các hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số và thuộc vùng hỗ trợ”.
Như vậy, ngoài danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo (năm 2018) đã lập gửi Bộ thì các đối tượng phát sinh trong các năm 2019 có thuộc diện được hỗ trợ hay không và các hộ đã thoát nghèo (không nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đã được phê duyệt ) thì có được hỗ trợ hay không?
Quảng Nam
BQLCT
CCDVVTCI
- Hiện nay, Bộ TTTT đã xây dựng và hoàn thiện nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, theo phụ biểu lập danh sách đối tượng được hưởng đầu thu vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế.
Do đó, Bộ TTTT (Ban Quản lý Chương trình VTCI) sẽ thực hiện hướng dẫn địa phương khi Thông tư sửa đổi Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT được ban hành.
- Đối với các đối tượng phát sinh trong năm 2019 (ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đã lập gửi Bộ TTTT), theo đề nghị của địa phương, Ban Quản lý Chương trình sẽ kiểm tra rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đủ điều kiện nhận hỗ trợ, tổng hợp, báo cáo Bộ TTTT thực hiện hỗ trợ trong giai đoạn tới (nếu có).
- Đối với các hộ đã thoát nghèo (không nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đã được phê duyệt), sẽ không được nhận hỗ trợ vì theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016, đối tượng được hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ cận nghèo (tại thời điểm hỗ trợ) và các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện mới được nhận hỗ trợ.
III
LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
7
1.       
Đề nghị Bộ có cơ chế thống nhất việc liên thông giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của địa phương với Bộ, ngành để việc thực hiện thủ tục hành chính chỉ trên hệ một thống dịch vụ công của tỉnh.
Hưng Yên
Cục THH
Về khía cạnh nghiệp vụ: Việc phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện theo quy định của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành (không phải Bộ TTTT). Các quy định này sẽ quyết định cơ chế liên thông giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của địa phương với Bộ, ngành.
- Về khía cạnh kỹ thuật, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Trong đó bao gồm nguyên tắc triển khai, quy định về triển khai và tổ chức thực hiện các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương bảo đảm khả năng kết nối, liên thông với hệ thống chung của Trung ương. Bên cạnh đó, Bộ TTTT đã xây dựng, đưa vào hoạt động Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương, sẵn sàng phục vụ kết nối, liên thông hệ thống dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành với dịch vụ công trực tuyến của địa phương. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật được đăng tải tại https://ngsp.gov.vn/docs.
8
2.       
Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ, phát huy vai trò quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT và nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Chính phủ đã thống nhất chuyển nhiệm vụ Thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TTTT.
Đối với cấp tỉnh việc thực hiện chuyển đổi còn khó khăn, chưa thống nhất trong các tỉnh. Đề nghị Bộ TTTT hướng dẫn các tỉnh chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở TTTT để thực hiện thống nhất trong các tỉnh.
Hưng Yên
Cục THH
Về việc này, đề nghị Sở TTTT tham mưu UBND tỉnh sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử của địa phương với thành phần, chức năng theo quy định tại Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
 
9
3.       
- Thực hiện Công văn số 1718/BTTTT-THH ngày 11/5/2020 của Bộ TTTT về việc triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, CQĐT Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020, trong đó có yêu cầu các tỉnh thực hiện nhiệm vụ kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với các hệ thống thông tin do Bộ TTTT quản lý: Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc; Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia.
Kính đề nghị Bộ TTTT có văn bản hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật, chuẩn dữ liệu để triển khai kết nối các hệ thống trên.
 
 
 
 
 
Quảng Nam
Cục THH
- Đối với kết nối Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc: Bộ TTTT đã có văn bản số 2015/BTTTT-THH ngày 02/6/2020 của Bộ TTTT v/v triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP), kết nối hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp theo đó Cục Tin học hóa đã có văn bản số 717/THH-THHT ngày 08/6/2020 của Cục Tin học hóa v/v phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Trong Văn bản số số 717/THH-THHT có nêu rõ, cán bộ đầu mối để hỗ trợ, đề nghị Quý Sở liên hệ với Cục Tin học hóa để được cung cấp hướng dẫn kỹ thuật kết nối.
- Đối với hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đã đăng tại địa chị https://ngsp.gov.vn/docs. Đề nghị Quý Sở nghiên cứ, triển khai thực hiện.
- Đối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia: Đối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia:
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, theo đó, giao Bộ TTTT nhiệm vụ xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia.
Hiện tại, Bộ TTTT đang chủ trì triển khai xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia trong chương trình đầu tư công trung hạn.
Ngay khi hệ thống được hoàn thiện, Bộ TTTT sẽ hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai kết nối.
Đồng thời, Bộ TTTT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước.
Sau khi Nghị định được Chính phủ thông qua, Bộ TTTT sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn các giải pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật về định danh và xác thực điện tử để việc triển khai Nghị định hiệu quả, thống nhất và đồng bộ.
10
4.       
Kiến nghị đưa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào danh sách các đơn vị thí điểm triển khai xây dựng Đô thị thông minh và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0
Nghệ An
Cục THH
- Về triển khai thí điểm đô thị thông minh, ngày 22/11/2019, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 4176/BTTTT-THH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh. Hiện nay Bộ đang hướng dẫn một số địa phương tham gia triển khai thí điểm. Đề nghị Sở nghiên cứu nội dung văn bản trên và xem xét, phối hợp với Cục THH để triển khai theo nội dung hướng dẫn trên. Cục THH cử ông Đinh Hoàng Long làm đầu mối để trao đổi, phối hợp với Sở trong triển khai thí điểm (email: dhlong@mic.gov.vn; điện thoại: 0835061968).
- Về việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0, ngày 13/01/2020, Cục THH đã ban hành văn bản số 39/THH-CSCNTT về việc mẫu Đề cương Kiến trúc chính phủ điện tử/chính quyền điện tử, phiên bản cập nhật 2.0. Đề nghị Sở nghiên cứu văn bản hướng dẫn trên và rà soát, cập nhật, chỉnh sửa Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 mà tỉnh đã ban hành để phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Thanh Thảo để được hỗ trợ (email: ntthao@mic.gov.vn; điện thoại: 0904136368).
IV
LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG
11
1.       
Đề nghị Bộ khi cấp phép cho các cơ quan báo chí thuộc Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông để nắm bắt, quản lý.
Hưng Yên
Cục BC
Từ ngày 04/6/2020, Bộ TTTT đã cập nhật và công khai tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ:https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1512/linh-vuc-bao-chi.html và tiếp tục cập nhật, bổ sung khi có sự thay đổi. Đề nghị Sở chủ động tra cứu khi cần thiết.
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 22 Luật Báo chí năm 2016, cơ quan báo chí có nhu cầu đặt Văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú tại các địa phương phải có văn bản và hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đặt Văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú. Tại điểm b khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều 22 đã quy định rõ trong hồ sơ phải có bản sao giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.
12
2.       
Đề nghị Bộ quy định cụ thể về thẩm quyền cấp Giấy phép xuất bản bản tin là của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hay của UBND tỉnh.
Vì tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TTTT quy định ”Giám đốc Sở TTTT giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này”. Nhưng tại Khoản 2, Điều 12 quy định ”Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do”.Hiện nay đối với tỉnh Hưng Yên thủ tục này là do Giám đốc Sở TTTT ký Giấy phép.
Hưng Yên
Cục BC
- Theo quy định tại Điều 34 Luật Báo chí 2016, Bộ TTTT chỉ được giao quy định về thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin, không giao Bộ quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin.
- Trong khi đó, tại Điều 34 Luật Báo chí 2016 đã quy định thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin của các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Theo Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ TTTT - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở TTTT là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí.
Như vậy, trong trường hợp được giao, Giám đốc Sở TTTT có thẩm quyền cấp phép xuất bản Bản tin. Cụ thể, trong Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT thể hiện thẩm quyền cấp phép xuất bản bản tin là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở TTTT (bao gồm trường hợp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được giao thẩm quyền cấp phép).
13
3.       
Kiến nghị Bộ TTTT đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 26/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nước ngoài; Quyết định số 776/QĐ-BC ngày 21/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc mua tin kinh tế của các hãng tin nước ngoài; vì nội dung của văn bản chưa đáp ứng nhu cầu quản lý, Bộ TTTT là cơ quan cấp phép trong khi các văn bản trên lại quy định Bộ Văn hóa – Thông tin là cơ quan cấp giấy phép. Giấy phép Dịch vụ thông tin kinh tế chuyên ngành do Bộ TTTT cấp còn gây lúng túng trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. 
TP HCM
Cục PTTH
Bộ TTTT tiếp nhận ý kiến góp ý của Sở TTTT TP. Hồ Chí Minh và hiện nay, Bộ TTTT đang hoàn tất các thủ tục đề xuất Thủ tướng tuyên hủy Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nước ngoài do các quy định này đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay.
14
4.       
Bộ TTTT phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Tây Ninh
Cục PTTH
 
Ngày 15/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó có nội dung quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Tuy nhiên, khi xây dựng Luật Phí và Lệ phí năm 2015, quy định về phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được Quốc hội cân nhắc không đưa vào danh mục Phí, Lê phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Vì vậy, Bộ TTTT đề nghị các địa phương căn cứ theo quy định của Luật Phí và lệ phí để thực hiện cho phù hợp.
Hiện nay, Bộ TTTT đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Vì vậy, Bộ TTTT sẽ lưu ý bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo NĐ.
15
5.       
Cung cấp tài liệu về thông tin đối ngoại để Sở có nguồn tài liệu phối hợp với cơ quan báo chí, đài chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Đài phát Thanh thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền , quảng bá hình ảnh của tỉnh
Sóc Trăng
Cục TTĐN
Theo đề xuất của các địa phương, trong các năm tiếp theo, Cục TTĐN sẽ tham mưu Kế hoạch in, sao các sản phẩm TTĐN đã đặt hàng từ các năm trước đây gửi các địa phương để khai thác lại. Ngoài ra, Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc". Một trong 7 nhiệm vụ của Đề án là xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác TTĐN khu vực biên giới với mục tiêu: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại tập trung, thống nhất trong công tác chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước và khu vực biên giới; (2) Lưu trữ và cung cấp dữ liệu thôngtin đến các Sở TTTT, UBND các huyện biên giới, các đồn Biên phòng.
16
6.       
Thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức về thông tin đối ngoại, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại
Sóc Trăng
Cục TTĐN
Vụ TCCB
Thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ TTTT hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hằng năm, Bộ TTTT thường xuyên tổ chức 2 Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại. Trong năm 2020, Bộ TTTT sẽ phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức Tập huấn công tác tuyên truyền nhân quyền dành cho đối tượng là cán bộ các Sở TTTT, phóng viên báo, đài của 63 tỉnh, thành phố. Dự kiến tổ chức thành 02 khu vực, phía Bắc tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn, phía Nam tại tỉnh Đắk Lắk trong Quý IV/2020. Về tài liệu TTĐN: Đại biểu dự Hội nghị sẽ được cấp Sổ tay tuyên truyền về nhân quyền.
17
7.       
Về xử phạt vi phạm về thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (facebook): vi phạm hành chính tại Điều 101 vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội (mức phạt 10-20 triệu). Tuy nhiên, các tài khoản trên mạng xã hội là trang thông tin điện tử cá nhân được quy định tại khoản 4, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng “Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp” như vậy tài khoản facebook là trang thông tin điện tử cá nhân. Tại điểm a, khoản 3, Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt về thông tin sai sự thật trên trang thông thông tin điện tử (mức phạt 20-30 triệu).
Đề nghị Bộ hướng dẫn áp dụng xử phạt về thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đối với 02 điều khoản trên.
Quảng Nam
Cục PTTH
Thanh tra Bộ
Theo khoản 22 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP: mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và hình thức dịch vụ tương tự khác.
Và các cá nhân hiện đang sử dụng nền tảng mạng xã hội của facebook để tạo các tài khoản cá nhân (facebooker) dùng để chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và hình thức dịch vụ tương tự khác... trong cùng nhóm bạn hoặc với những người không cùng nhóm bạn (trong trường hợp chủ các tài khoản cá nhân để chế độ chia sẻ và trao đổi thông tin công khai -public) trên nền tảng facebook. Các chủ tài khoản cá nhân này được gọi là người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
Chế tài xử phạt đối với người sử dụng mạng xã hội được áp dụng theo quy định tại Điều 101; Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Riêng đối với các tổ chức, cá nhân dùng tài khoản cá nhân để các nhóm, hội có chung cùng lĩnh vực quan tâm, hoạt động, có tên gọi fanpage, hội, nhóm để chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và hình thức dịch vụ tương tự khác, có sử dụng người quản lý/quản trị thông tin (admin)của nhóm, hội, fanpage được gọi là người, tổ chức thiết lập mạng xã hội.
Chế tài xử phạt đối với đối tượng sử dụng mạng xã hội được áp dụng theo quy định tại Điều 100; Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
*** Lưu ý khi áp dụng chế tài xử phạt đối với cá nhân cần áp dụng thêm Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
18
8.       
Tình hình vi phạm trong hoạt động cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng quy định pháp luật như đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ, kích động gây rối trật tự công cộng,...; thông tin vi phạm bản quyền; thông tin vi phạm về hoạt động quảng cáo trên mạng internet cụ thể là trên nền tảng mạng xã hội Facebook,... còn diễn ra rất phức tạp; cũng như một số trang tin điện tử tổng hợp hoạt động không phép chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Ngoài ra, hiện mạng xã hội Facebook chưa có hiện diện pháp lý tại Việt Nam, chỉ đang thực hiện hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới vào Việt Nam; cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý dữ liệu của Công ty Facebook nên rất khó khăn trong việc truy vết và xác định đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.
TP HCM
Cục PTTH
Thanh tra Bộ
Hiện mạng xã hội Facebook chưa có đại diện pháp lý tại Việt Nam, chỉ đang thực hiện hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới vào Việt Nam.
Cơ quan chức năng của Bộ trong thời gian gần đây đã có nhiều lần làm việc với Tập đoàn facebook, Google yêu cầu hai tập đoàn này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong thời gian tới, Cơ quan của Bộ sẽ tiếp tục làm việc với hai tập đoàn này để có giải pháp giải quyết hiệu quả hơn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, phù hợp chuẩn mực chung
Trong thời gian tới các cơ quan chức năng của Bộ TTTT và các Sở TTTT cùng với các cơ quan chức năng liên quan khác (như: Cơ quan công an ...) cần tăng cường phối hợp tốt hơn nữa trong việc kiểm tra, điều tra, truy vết và xác định các hành vi, đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
V
CÔNG TÁC TỔNG HỢP
19
1.       
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thanh tra, kiểm tra diện rộng công tác quản lý thuê bao di động trả trước
Tây Ninh
Thanh tra Bộ
Cuộc thanh tra diện rộng triển khai từ tháng 10/2019 vừa kết thúc, tổng kết ngày 04/6/2020. Hiện nay, Bộ đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011/NĐ-CP trong đó có nghiên cứu điều chỉnh chính sách quản lý thông tin thuê bao để trình Chính phủ ban hành. Ngày 15/4/2020, Bộ TTTT đã có Công văn số 1316/BTTTT-TTra gửi các Sở TTTT về triển khai thực hiện Kế hoạch số 4163/KH-BTTTT trong đó có nội dung “Tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bán SIM rác, đăng ký thông tin thuê bao vi phạm”. Do vậy, đề nghị các Sở TTTT tăng cường thực hiện nội dung này. Trên cơ sở thực tiễn quản lý, yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ sẽ tham mưu chỉ đạo triển khai thanh tra, kiểm tra diện rộng quản lý thuê bao trả trước vào thời điểm phù hợp.
Tại Điều 121 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP các chức danh của UBND cấp huyện có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Do vậy, sau khi lập biên bản đề nghịc huyển cho Thanh tra Sở TTTT để xử phạt. Việc bổ sung thẩm quyền xử phạt của UBND cấp huyện sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.
20
2.       
Thẩm quyền xử phạt đối với các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã giao UBND cấp huyện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND cấp huyện hằng năm đều có kế hoạch kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 120 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về phân định thẩm quyền xử phạt thì UBND cấp huyện không có thẩm quyền xử phạt VPHC đối với dịch vụ internet công cộng (tại Điều 35) và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (tại Điều 105). Đây là điểm bất cập trong công tác quản lý tại địa phương.
Kính đề nghị Bộ TTTT kiến nghị Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt cho UBND cấp huyện đối với việc xử phạt vi phạm hành chính các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Quảng Nam
Thanh tra Bộ
Cục PTTH
Hiện nay, Bộ TTTT đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Sau khi hoàn thiện dự thảo NĐ, Bộ TTTT sẽ thực hiện thủ tục lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức, DN có liên quan. Bộ TTTT ghi nhận ý kiến góp ý của Sở TTTT Quảng Nam, đề nghị quý Sở góp ý trực tiếp vào dự thảo NĐ sau khi nhận được văn bản đề nghị góp ý từ Bộ để cơ quan soạn thảo có căn cứ tổng hợp, tiếp thu ý kiến tổng thể đối với toàn bộ dự thảo NĐ.
Ngoài ra, tại Điều 121, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Do vậy, sau khi lập biên bản đề nghị chuyển cho Thanh tra Sở TTTT để xử phạt.
21
3.       
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử không có quy định chế tài xử lý vi phạm về trang thông tin điện tử tổng hợp, dẫn đến tình trạng không thể áp dụng để xử lý các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến trang thông tin điện tử tổng hợp.
Đây là hành vi vi phạm phổ biến, thường xuyên của các trang thông tin điện tử có dẫn nguồn từ cơ quan báo chí nhưng không có giấy phép hoặc thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
Kiến nghị Bộ TTTT sớm bổ sung quy định xử phạt liên quan đến trang thông tin điện tử tổng hợp trong Nghị định số 15/2020 về hành vi vi phạm này hoặc bổ sung trong Nghị định số 159/2013 về xử phạt trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
Ví dụ: Sau khi tiến hành thanh tra đột xuất 01 doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình cáp tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng nhằm đảm bảo việc phối hợp, triển khai cung cấp dịch vụ đúng theo quy định pháp luật; bên cạnh các hành vi đã được xử phạt, Sở TTTT không thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi liên quan đến trang thông tin điện tử tổng hợp của công ty Phú Mỹ Hưng
TP HCM
Thanh tra Bộ
Luật Báo chí có quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp, do vậy trong quá trình xây dựng Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, Ban soạn thảo đã thống nhất chuyển các quy định xử phạt vi phạm hành chính về trang thông tin điện tử tổng hợp sang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về báo chí, xuất bản. Hiện nay dự thảo Nghị định này đã trình Chính phủ để sớm ban hành.
22
4.       
Đề nghị Bộ TTTT sớm ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Quảng Nam
Vụ KHTC
Theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định hợp nhất Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (sau đây gọi là Nghị định hợp nhất), thì đối với giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Tại điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định hợp nhất quy định: Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá. Trường hợp sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất, kinh doanh trình phương án giá để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.
Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
Như vậy, việc quyết định giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSĐP thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Sở TTTT tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định giá, đơn giá sản xuất các sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSĐP theo thẩm quyền.
23
5.       
Các dự án liên quan đến hạ tầng viễn thông (thường thì dự án về giao thông, thủy lợi cần phải di dời hạ tầng viễn thông), UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở TTTT thẩm định. Kiến nghị Bộ TTTT hướng dẫn vấn đề này.
Bến Tre
Vụ KHTC
Việc lập dự án và lập dự toán công trình viễn thông bao gồm cả việc di dời hiện được thực hiện định mức ban hành theo công văn số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/2/2009 về việc Công bố giá máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông và công văn số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/2/2009 về việc công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông.
Hiện tại Bộ TTTT vẫn đang hướng dẫn áp dụng 2 văn bản trên để thực hiện, tuy nhiên Bộ đang xây dựng lại định mức mới cho phù hợp với quy định và dự kiến ban hành cuối năm 2020
Với góc độ quản lý về viễn thông, đề nghị khi xây dựng, di dời các công trình xây dựng cần xem xét có biện pháp để đảm bảo phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đã được UBND tỉnh phê duyệt, tăng cường khả năng sử dụng chung hạ tầng viễn thông thụ động giữa các DNVT và với hạ tầng kỹ thuật liên ngành.
23
6.       
Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 do Thông tư này đã lâu và căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 (Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010) để tạo điều kiện thuận lợi cho các Sở TTTT trong công tác quản lý về giá cước vụ bưu chính, viễn thông
Bến Tre
Vụ BC
Cục VT
Theo quy định của Luật Giá năm 2012, thì Bộ trưởng Bộ TTTT có thẩm quyền quy định giá cước bưu chính, viễn thông bao gồm (cả giá cước bưu chính công ích và viễn thông công ích); Trên cơ sở Luật Giá năm 2012, Bộ TTTT đã ban hành 04 thông tư trong quản lý giá cước trong lĩnh vực bưu chính; 15 thông tư quản lý giá cước trong lĩnh viễn thông.
Do đó Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT trên thực tế đã không thực hiện áp dụng. Hiện nay, Bộ TTTT đang tiến hành rà soát và đưa Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT vào danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật.
24
7.       
Đề nghị Bộ TTTT sớm ban thành Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Quảng Nam
Vụ KHTC
Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các Bộ có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý của bộ; ban hành theo thẩm quyền về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ công; ...
Thực hiện quy định nêu trên, Bộ TTTT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Tờ trình số 32/TTr-BTTTT ngày 20/5/2020). Hiện nay, Bộ TTTT đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ để rà soát, hoàn thiện hồ sơ để Văn phòng Chính phủ làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Sau khi Thủ tướng Chính phu ký ban hành, Bộ TTTT sẽ có hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.
Đối với tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ: Hiện nay các đơn vị thuộc Bộ đang triển khai xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông và sẽ gửi xin ý kiến các đơn vị bị tác động, đề nghị Sở TTTT quan tâm góp ý để Bộ TTTT hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và ban hành.
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top