Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Thứ sáu, 03/07/2020 14:14

Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; kết quả thực hiện nhiệm vụgiao và hoạt động của Tổ công tác 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, Chính phủ đã tổng hợp tình hình, kết quả xử lý kiến nghị địa phương, doanh nghiệp của chính phủ 6 tháng đầu năm 2020.

Về xử lý kiến nghị của địa phương: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 - 31/12/2019, có 355 kiến nghị của các địa phương. Đến nay, 355 kiến nghị của địa phương đã được các bộ, cơ quan xử lý, trả lời nghiêm túc, đúng nội dung, vấn đề cần trả lời, xử lý.
 
Về xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp: Kênh tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia phát huy tác dụng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận 2.248 phản ánh, kiến nghị. Trong đó, có 764 kiến nghị thuộc phạm vi xử lý, đã chuyển xử lý 620 phản ánh, kiến nghị. Các Bộ, ngành, địa phương đã xử lý 396 phản ánh, kiến nghị; các kiến nghị còn lại đang được doanh nghiệp và người dân bổ sung, cung cấp thông tin. Người dân, doanh nghiệp phản hồi hài lòng với kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước.
 
Qua Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 09/5/2020 và tổng hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có tổng số 654 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp (khoảng 500 kiến nghị trực tiếp, trực tuyến gửi trước, trong và sau Hội nghị; 154 kiến nghị, đề xuất do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp), trong đó nhóm thành 157 nhóm kiến nghị, chủ yếu về các lĩnh vực tài chính, tín dụng, thuế... Vềcơ bản, nhiều kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đã được tổng hợp, xử lý ở các mức độ khác nhau tại các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (như Chỉ thị số11/CT-TTg, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP...), cụ thể: Có 91 nhóm kiến nghị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý ngay với nhiều giải pháp được đưa ra đã đáp ứng được sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, như không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự; giảm 2% lãi suất cho vay đối với DNNVV từ Quỹ Phát triển DNNVV, giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020, gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp...; 06 nhóm kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Quốc hội đã báo cáo, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua;  Còn 60 nhóm kiến nghị đang được các Bộ, cơ quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
 
Trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần: Đẩy nhanh tiến độ, triển khai có kết quả các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid 19 đã đề ra tại Chỉ thị số11/CT-TTg, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP... Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các văn bản pháp luật để khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụphát triển đất nước theo đúng chỉđạo của Chính phủ. Chủ động tổng hợp các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời theo thẩm quyền; báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để thúc đẩy, khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp những khó khăn và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền; đôn đốc, phối hợp với các cơ quan trong việc đề xuất giải pháp hiệu quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.
 
Phòng KSTTHC - Văn phòng Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top