Tình hình triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và công tác kiểm tra chuyên ngành 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ TT&TT

Thứ ba, 07/07/2020 14:03

Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN: Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện cung cấp 04 thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, gồm có: Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh; Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Bộ và Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp triển khai, hoàn thành trong năm 2019. Cả bốn thủ tục đã chính thức đưa vào sử dụng với số lượng hồ sơ từ đầu năm 2020 đến nay là 553 hồ sơ. Qua đó, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 
Về công tác kiểm tra chuyên ngành: Bộ thường xuyên hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành và kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể đã ban hành các văn bản: Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 hướng dẫn quy định về lập đềcương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 hướng dẫn quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện; Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020  hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí; và các Quyết định: số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020, số 476/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2020 và số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 và số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính; số 750/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2020 và số 941/QĐ-BTTTT ngày 04/6/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet. Bộ đang tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ tiếp tục thực hiện triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã ban hành. Phối hợp với Tổng cục Hải quan bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt cho các dịch vụ công kết nối với Hệ thống thông tin Một cửa quốc gia của Hải quan. Tích cực tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến của 04 thủ tục đã hoàn thành kết nối theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện thủ tục hành chính để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Hoàn thành nâng cấp bổ sung năng lực hạ tầng phần cứng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu năng lực vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành và kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan trong công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông cho hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí ngành. Hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ, công chức thực hiện xử lý thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; tuyên truyền nâng cao nhận thức về Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục đã chính thức đưa vào sử dụng.
 
Phòng KSTTHC- Văn phòng Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top