Tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính tháng 7 năm 2023

Thứ ba, 08/08/2023 15:50

Ngày 04/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 7 năm 2023 (Báo cáo số 5972/BC-VPCP).

2023808-m001.jpg  

Ảnh minh họa

Trong tháng 7, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác cải cách TTHC, trong tháng Chính phủ đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách TTHC; sửa đổi, hoàn thiện các quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, TTHC, bảo đảm tạo thuận lợi, đơn giản thủ tục cho người dân, doanh nghiệp . Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ năm, trực tuyến với 63 địa phương đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm để tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính nói chung và tiếp tục thúc đẩy cải cách TTHC nói riêng trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp và Công điện về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Về cải cách quy định TTHC, các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá tác động đối với 135 TTHC, tại 18 dự thảo văn bản QPPL.

Về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC: Lũy kế từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.392 quy định kinh doanh tại 194 văn bản QPPL. Đến nay, có 14/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 46/63 địa phương đã ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Tính từ năm 2022 đến nay, các bộ, ngành đã sửa đổi 27 văn bản QPPL để phân cấp 127 TTHC, đạt 18,1%; còn 572 TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp nhưng chưa được các bộ, ngành thực thi. Đến nay, các bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đối với 351 TTHC trong tổng số 1.086 TTHC, còn 735 TTHC cần tiếp tục đơn giản hóa.

Trong tháng 7, có 48 TTHC được ban hành mới, 174 TTHC sửa đổi, bổ sung, 66 TTHC bãi bỏ, quy định tại 25 văn bản QPPL và đã được công bố, công khai trên Cơ sở quốc gia về TTHC.

Về cải cách việc thực hiện TTHC: Các bộ, ngành đã ban hành 21 quyết định công bố, công khai 178 TTHC. Các địa phương đã ban hành 375 quyết định công bố danh mục TTHC để địa phương hóa.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý đúng hạn tại bộ, ngành đạt 5,14% (giảm 1,02% so với tháng 6/2023), lũy kế từ đầu năm đạt 7,42% và tại địa phương đạt 67,77% (giảm 7,18% so với tháng 6/2023), lũy kế từ đầu năm đạt 73,49%.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) đã có hơn 4.450 TTHC được các bộ, ngành, địa phương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ, ngành đạt 81,81%, tại địa phương đạt 62,09%.

Các bộ, ngành, địa phương đang tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả TTHC theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ một lần. Việc cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử tại các bộ, ngành đạt 43,12% (tăng 20,57% so với tháng 6), tại các địa phương đạt 39,96% (giảm 2,73% so với tháng 6). Lũy kế từ đầu năm, các bộ, ngành đạt 25,46%, các địa phương đạt 34,94%.

Các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, đã có 11/21 bộ, ngành và 62/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Cổng DVCQG theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; có 03 bộ và 11 địa phương đã hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng DVCQG để phục vụ tái sử dụng kết quả số hóa giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC giúp người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần.

Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 4.923 phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định và hành vi hành chính; đã xem xét, xử lý 2.839 PAKN, đạt 57,67% (trong đó, đúng hạn 2.379 PAKN; quá hạn 460 PAKN, chiếm 16%); số còn đang xem xét, xử lý: 2.084 PAKN.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự chung tay, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và sự chủ động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, công tác cải cách TTHC đã có một số kết quả tích cực. Trong đó, việc cắt giảm đơn giản hóa quy định, TTHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đẩy mạnh số hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Bộ phận Một cửa các cấp, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp... đã được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác cải cách TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như: Chất lượng quy định TTHC, QĐKD tại các dự thảo văn bản QPPL chưa bảo đảm các yêu cầu, qua thẩm định, thẩm tra còn nhiều TTHC, QĐKD được đề nghị không quy định (16/162 TTHC, QĐKD, chiếm 09,87%). Việc rà soát, sửa đổi văn bản QPPL để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn chậm ; nhiều phương án phân cấp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng chưa được các bộ chủ động thực thi (như tại các bộ: Công Thương, Y tế,…). Còn 08 bộ, 17 địa phương chưa công bố danh mục TTHC nội bộ ; một số địa phương đã công bố nhưng chưa đầy đủ, chưa đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Việc công khai, minh bạch thông tin trong thực hiện TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, nhất là việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa còn chậm. Kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định và hành vi hành chính đạt thấp; các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp được nêu tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ chậm được các bộ, ngành xem xét, xử lý. 

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt; một số bộ phận cán bộ, công chức thực thi công vụ chưa nghiêm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, kịp thời; nguồn nhân lực phục vụ cho việc cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số chưa đồng bộ, chậm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới;.../.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top