Tiếp tục quán triệt phương châm “ kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

Thứ năm, 16/07/2020 09:15

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm của năm 2020 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”', chủ động, đổi mới cách làm, nâng cao năng lực, tranh thủ thời cơ, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, tinh thần Việt Nam, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục năng động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 
Thời gian qua, công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ trong các lĩnh vực để thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh; thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số gắn với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và triển vọng kinh tế toàn cầu là rất khó khăn. Các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, 42/NQ-CP, 84/NQ-CP của Chính phủ; tuyệt đối không chủ quan, nhận diện đúng tình hình, sát sao hơn nữa trong điều hành, có giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Trong đó, Chính phủ yêu cầu:
 
Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, quyết liệt hành động nhanh hơn nữa, không để công việc trì trệ; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; phát huy mọi dư địa tăng trưởng, tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của bộ, cơ quan, địa phương mình để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách...
 
Các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố lớn, các đầu tàu kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm phải phát huy nội lực, tăng cường liên kết vùng, có quyết sách mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa để vực dậy tiềm năng, lợi thế, phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 phù hợp với tình hình mới....
 
Các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xử lý những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
 
Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền. Khẩn trương đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt. Tiếp tục cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng theo dõi, đánh giá độc lập đối với những cải cách mà Nghị quyết đem lại.
Phòng KSTTHC - Văn phòng Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top