Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023

Chủ nhật, 18/12/2022 13:32

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, tập trung các nội dung nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

20221219-m11.jpg

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu điều phối tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc kế hoạch; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố các giải pháp đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện CCHC trên địa bàn thành phố; chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ; thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông tin tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Sở Nội vụ theo định kỳ và đột xuất.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nội dung xây dựng và phát triển chính phủ điện tử và thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí kinh phí công nghệ thông tin từ ngân sách thành phố đối với các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.../.

Nguồn: baodanang.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top