Thông cáo báo chí về Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BNV

Thứ tư, 27/04/2016 16:09

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV giữa Bộ TTTT và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

1. Hiệu lực thi hành: 25 tháng 5 năm 2016
- Thay thế các nội dung quy định về tiêu chuẩn viên chức của các chức danh được quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn công chức viên chức ngành Văn hoá - Thông tin tương ứng với các chức danh quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch này.
- Bãi bỏ các quy định về các ngạch công chức và ngạch viên chức tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức tương ứng với các chức danh quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch này.
 
2. Sự cần thiết ban hành:
Ngày 02/6/1993 Trưởng Ban Ban Tổ chức cán bộ chính phủ đã ban hành Quyết định số 428/TCCP-VC quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hóa - Thông tin. Theo đó, tại Quyết định này đã quy định cụ thể về danh mục và tiêu chuẩn một số chức danh viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Sau khi Luật Viên chức năm 2010 và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn thực hiện có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02/6/1993 nêu trên hết hiệu lực. Dó đó, các quy định về quản lý viên chức có sự thay đổi so với các quy định trước đây do vậy cần thiết phải rà soát và quy định lại. Cụ thể, Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Hệ thống chức danh viên chức chuyên ngành (Danh mục chức danh); Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành và quy định cụ thể, điều kiện, nội dung, hình thức thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành.
Để đạt kết quả tốt trong việc thực hiện Luật Viên chức, đồng thời để có cơ sở xây dựng và quản lý đội ngũ viên chức trong việc tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng... Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu, rà soát và phối hợp với Bộ Nội vụ Thông tư quy định Danh mục chức danh, Mã số chức danh, Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đồng thời quy định cụ thể một số nội dung liên quan đến việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
 
3. Nội dung chủ yếu: Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV giữa Bộ TTTT và Bộ Nội vụ được ban hành ngày 07/4/2016 gồm 4 Chương và 21 Điều quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.  
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Thông tư liên tịch này quy định về Phân hạng và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Thông; Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp; Tiêu chuẩn của các chức danh viên chức Biên tập viên cao cấp (hạng I), Biên tập viên chính (hạng II), Biên tập viên (hạng III), Phóng viên cao cấp (hạng I), Phóng viên chính (hạng II), Phóng viên (Hạng III), Biên dịch viên cao cấp (hạng I), Biên dịch viên chính (hạng II), Biên dịch viên (hạng III), Đạo diễn truyền hình cao cấp (hạng I), Đạo diễn truyền hình chính (hạng II) và Đạo diễn truyền hình (hạng III); Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp; Cách xếp lương.
 
Vụ Pháp chế
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top