Thông cáo báo chí Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Thứ tư, 13/04/2016 11:10

 
1. Hiệu lực thi hành: 01 tháng 7 năm 2016
 
a. Các quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 10 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
 
b. Các quy định khác của Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
 
2. Sự cần thiết ban hành:
 
Điều 21 Luật Viễn thông quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: “b) Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông công ích, chất lượng, giá cước, đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;”.
 
Ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Trong đó có quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông: “đ) Ban hành danh mục dịch vụ viễn thông công ích; quy định chất lượng, giá cước, đối tượng, phạm vi, mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;”.
 
Do đó để triển khai Quyết định 1168/QĐ-TTg cần thiết ban hành một Thông tư quy định chi tiết, làm căn cứ pháp lý hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực thi đúng và đầy đủ các mục tiêu và nhiệm vụ được Thủ tướng phê duyệt.
 
Đối với dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại đối với việc thực thi và quyết toán…
 
Do đó, việc xây dựng Thông tư Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 hướng dẫn Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020 là cần thiết nhằm hoàn toàn tách biệt với những chương trình khác đã và đang thực hiện theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg.
 
3. Nội dung chủ yếu:
 
Thông tư 09/2016/TT-BTTTT được ban hành ngày 30/3/2016 gồm 5 Chương và 21 Điều Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới quản lý dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam.
 
Thông tư quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến: Danh mục dịch vụ viễn thông công ích bắt buộc; Danh mục dịch vụ viễn thông công ích phổ cập; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích khẩn cấp; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định mặt đất; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau, dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi và mức hỗ trợ duy trì cho điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kênh thuê riêng cố định mặt đất; Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích truyền dẫn tín hiệu truyền hình số phục vụ cho một kênh chương trình truyền hình sử dụng băng tần Ku của vệ tinh VINASAT; Đối tượng thụ hưởng và mức hỗ trợ thiết lập đường truyền dẫn cáp quang kết nối từ đất liền đến trung tâm hành chính của các huyện đảo; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
 
Vụ Pháp chế
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top