Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ sáu, 19/02/2016 13:31

Căn cứ văn bản số 365/BTTTT-TCCB ngày 03/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức cho Cục Báo chí năm 2015;

 Cục Báo chí thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Báo chí năm 2015 như sau:

 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 09 người, cụ thể như sau:
 
TT
Đơn vị
Vị trí việc làm
Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng
Ngành, chuyên ngành cần tuyển
I
Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và Dư luận
1
 
Ban Trị sự
 
Vị trí 1: Kế toán viên
1
Tài chính - ngân hàng
Vị trí 2: Hành chính, quản trị
1
Văn hóa, xuất bản phẩm
2
Ban Biên tập
Vị trí 3: Biên tập viên
1
Báo chí
Vị trí 4: Phóng viên
1
Báo chí
Vị trí 5: Biên dịch viên
1
Ngoại ngữ tiếng Anh
II
Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
1
Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Vị trí 1: Hành chính, tổng hợp, quản lý Trang Website của Trung tâm
1
Công nghệ thông tin
2
Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Vị trí 2: Kế toán tổng hợp
1
Kế toán
3
Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Vị trí 3: Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
1
Tài chính
4
Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Vị trí 4: Nghiệp vụ bồi dưỡng
1
Sư phạm
           
II. MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1.Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và Dư luận
a) Vị trí 1, Kế toán viên, làm việc tại Hà Nội
- Kế toán thanh toán, lập chứng từ kế toán, sắp xếp chứng từ kho bạc, chứng từ thu, chi tiền mặt, công tác phí và nghiệp vụ chuyên môn.
- Thanh toán các khoản lương, các khoản tạm ứng, các khoản chi thường xuyên, đối chiếu công nợ phải thu phải trả.
- Đối chiếu số liệu quỹ với thủ quỹ theo định kỳ, báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán.
- Lập dự toán tài chính, lập báo cáo tài chính.
- Lập chứng từ kế toán.
- Sắp xếp chứng từ kho bạc, chứng từ thu - chi tiền mặt theo nghiệp vụ phát sinh và theo nguồn kinh phí.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Tạp chí giao.
b) Vị trí 2, Hành chính, quản trị, làm việc tại Hà Nội
-Tổng hợp các số liệu liên quan đến tạp chí.
- Thực hiện các công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tổ chức các sự kiện của Tạp chí và hoạt động liên quan;
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các quy chế của Tạp chí theo chức năng được giao.
- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Tạp chí giao.
c) Vị trí 3, Biên tập viên, làm việc tại Hà Nội
- Thực hiện các công tác tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác của Tạp chí, làm báo cáo sơ kết, tổng kết hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hằng năm gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền;
- Thực hiện việc biên tập các bài viết của các số Tạp chí ra hàng tháng.
- Lập kế hoạch cho các số tạp chí ra hàng tháng để đúng với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Tạp chí giao.
d) Vị trí 4, Phóng viên, làm việc tại Hà Nội
- Viết bài, biên tập bài.
            - Xây dựng, triển khai và thực hiện nội dung của chuyên mục mình phụ trách trong mỗi kỳ xuất bản.
- Viết tin, bài, ảnh theo định hướng của lãnh đạo Ban và lãnh đạo Tạp chí.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên đề theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Tạp chí.
- Nhận tin, bài, ảnh và thư của bạn đọc, xây dựng và kết nối mạng lưới cộng tác viên trong cả nước.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Tạp chí giao.
e) Vị trí 5, Biên dịch viên, làm việc tại Hà Nội
- Dịch các bài viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt từ các báo chính thống của nước ngoài để trình Ban Biên tập có thể đăng trong các số Tạp chí.
- Phụ trách chuyên mục “Nhìn ra thế giới” của Tạp chí.
- Viết bài, biên tập bài.
            - Xây dựng, triển khai và thực hiện nội dung của chuyên mục mình phụ trách trong mỗi số xuất bản.
- Viết tin, bài, ảnh theo định hướng của lãnh đạo Ban và lãnh đạo Tạp chí theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên đề theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Tạp chí.
- Nhận tin, bài, ảnh và thư của bạn đọc, xây dựng và kết nối mạng lưới cộng tác viên trong cả nước.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Tạp chí giao.
 
2. Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Báo chí
a) Vị trí 1, Hành chính, tổng hợp quản lý trang Web, làm việc tại Hà Nội
- Quản lý kỹ thuật trang web của Trung tâm.
- Thực hiện các công tác tổng hợp, tổng hợp báo cáo hành tuần, tháng, quý và năm; báo cáo đột xuất để báo cáo lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Cục.
- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các quy chế của Trung
tâm theo chức năng được giao.
- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.
- Theo dõi các hoạt động có liên quan đến công tác hành chính và tham gia các hoạt động của các khóa đào tạo của Trung tâm.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
b) Vị trí 2, Kế toán tổng hợp, làm việc tại Hà Nội
- Tổng hợp các số liệu liên quan đến kế toán, tài chính.
- Lập dự trù kế hoạch tài chính tháng, quý và năm.
- Lập dự toán tài chính, lập báo cáo tài chính.
- Lập chứng từ kế toán.
- Sắp xếp chứng từ kho bạc, chứng từ thu - chi tiền mặt theo nghiệp vụ
phát sinh và theo nguồn kinh phí.
- Thanh toán chi phí đoàn ra, đoàn vào, công tác phí và nghiệp vụ chuyên môn.
- Kế toán công nợ, đối chiếu công nợ phải thu và phải trả của toàn cơ quan (theo dõi chi tiết và tổng hợp).
- Theo dõi thanh toán các khoản lương, các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng của toàn cơ quan; điện, nước, điện thoại, ADSL, truyền hình cáp, văn phòng phẩm…
- Đối chiếu số liệu kho, quỹ với thủ quỹ, thủ kho định kỳ theo tháng, quý, năm. Báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
c) Vị trí 3, Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc tại Hà Nội
- Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Trung tâm toán thanh toán.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cho cán bộ của Trung tâm.
- Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu, chi, tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ.
- Báo cáo cho lãnh đạo, kế toán về tình hình quỹ tiền mặt của trung tâm hàng tháng, hàng quý.
- Thực hiện đúng quy định và trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên.
- Theo dõi thanh toán các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng của toàn cơ quan, văn phòng phẩm…
- Đối chiếu số liệu kho, quỹ định kỳ theo tháng, quý, năm. Báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
d) Vị trí 4, Nghiệp vụ bồi dưỡng, làm việc tại Hà Nội
- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán cho các hoạt động đào tạo của Trung tâm để trình lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo Cục và lãnh đạo Bộ.
- Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.
- Đề xuất các chương trình hợp tác đào, bồi dưỡng.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
của Trung tâm.
- Tham gia viết bài cho trang Website.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 
            III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
 
          1. Điều kiện chung: (quy định tại Điều 22, Luật Viện chức)
 
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
         2. Các yêu cầu khác (ngoài những điều kiện chung quy định tại Điều 22 Luật Viên chức)
         2.1. Tạp chí Toàn cảnh sự kiện - Dư luận:
a) Vị trí 1: Kế toán viên
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.
- Có trình độ tin họcvăn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
b) Vị trí 2: Hành chính, quản trị
   -  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn hóa, xuất bản phẩm.
   - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
   - Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
   - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
c) Vị trí 3: Biên tập viên
   -  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về báo chí.
   - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
   - Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
   - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
d) Vị trí 4: Phóng viên
   -  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về báo chí.
   - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
   - Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
   - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
e) Vị trí 5: Biên dịch viên
   - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh.
   - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
   - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
 
2.2. Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Báo chí:
a) Vị trí 1: Hành chính, tổng hợp, quản lý Trang website
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
b)Vị trí 2: Kế toán tổng hợp
         - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.
- Có trình độ tin họcvăn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
c) Vị trí 3:  Tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - tín dụng.
   - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
   - Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
   - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
  d) Vị trí 4: Nghiệp vụ bồi dưỡng
   -  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm.
   - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
   - Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
   - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (có xác nhận của cơ quan, tổ chức đang công tác).
 
          3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
          3.1. Hồ sơ
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);
b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 x 6cm có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra Tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được lựa chọn 01 văn bằng đúng chuyên ngành để tham gia dự tuyển;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Bản sao Giấy khai sinh;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
g) Hai ảnh cỡ 4 x 6 cm (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh); 2 phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.
h) Đối với các trường hợp dự tuyển đã là công chức, viên chức phải có thêm các bản sao quyết định tuyển dụng làm cán bộ, viên chức, công chức hoặc hợp đồng lao động lần đầu, sổ bảo hiểm xã hội, quyết định xếp lương hoặc hợp đồng lao động hiện tại.
Hồ sơ được đựng trong trong túi bìa cứng cỡ 24 x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.
3.2. Một số quy định khi thu, nộp hồ sơ
Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng. Thí sinh vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả dự tuyển. Nộp giấy xác nhận của cơ quan đối với các vị trí yêu cầu kinh nghiệm.
Không trả lại hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển.
 
          IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:
          1. Hình thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Báo chí năm 2015 được tiến hành thông qua hình thức xét tuyển, gồm:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 3/2016
3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:
Từ 19/02/2016 đến ngày 29/02/2016 (trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ khác).
Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 16h30.
4. Địa điểm: Văn phòng Cục Báo chí, số 92C Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội.
5. Lệ phí dự thi: 260.000 đồng/01 bộ hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển viên chức (nộp cùng thời điểm thu hồ sơ).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Cục Báo chí (Điện thoại: img04 3.9446294, đồng chí Đặng Khắc Lợi: 0982.063.068).
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top