Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ ba, 10/01/2023 17:33

Thông báo số 03/TB-BTTTT ngày 10/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Kế hoạch số 6150/KH-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Hình thức thi: Thi viết thi phỏng vấn

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút, thi phỏng vấn 30 phút.

d) Thang điểm (tổng điểm thi viết và thi phỏng vấn): 100 điểm

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển nếu có nhu cầu.

b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 10/02/2023.

c) Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người dự tuyển nộp hồ sơ (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Vụ Tổ chức cán bộ,Bộ Thông tin và Truyền thông, phòng 610, tầng 6, nhà B, Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

- Nộp hồ sơ qua bưu điện: Người dự tuyển gửi hồ sơ (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện sẽ thông báo cụ thể trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: www.mic.gov.vn.

 Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ qua số điện thoại: 024.39436930 để được hướng dẫn, giải đáp.

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy công nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.

Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong 6 tháng gần đây);

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

V. LỆ PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Lệ phí thi tuyển: Thí sinh đủ điều kiện nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, công chức.

2. Thời gian thi tuyển: kỳ thi tuyển công chức Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức trong quý I năm 2023.

3. Địa điểm thi tuyển: sẽ thông báo cụ thể trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: www.mic.gov.vn.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ qua số điện thoại: 024 39436930 để được hướng dẫn, giải đáp./.


 Phụ lục 1

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ TTTT  

 

Số TT
Đơn vị
Vị trí tuyển dụng
Chỉ tiêu tuyển dụng
Mã ngạch
Yêu cầu về ngành,
chuyên ngành đào tạo
1
Văn phòng
(02 chỉ tiêu)
Công nghệ thông tin
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông
Hành chính – Tổng hợp
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: luật, hành chính công, báo chí, công nghệ thông tin hoặc ngành khác phù hợp với công việc đảm nhiệm
2
Vụ Bưu chính
(01 chỉ tiêu)
Quản lý nghiệp vụ bưu chính
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về kinh tế, hành chính, luật hoặc ngành khác phù hợp với công việc đảm nhiệm
3
Vụ Tổ chức cán bộ
(02 chỉ tiêu)
Thống kê, tổng hợp và quản lý hồ sơ
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về quản trị nhân lực, kinh tế, hành chính, luật hoặc ngành khác phù hợp với công việc đảm nhiệm
Bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quốc phòng – an ninh
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về quản trị nhân lực, kinh tế, hành chính, luật hoặc ngành khác phù hợp với công việc đảm nhiệm
4
Vụ Kinh tế số và Xã hội số
(05 chỉ tiêu)
Quản lý về kinh tế số
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: kinh tế học, khu vực học, báo chí và truyền thông, Kinh doanh và quản lý, Quản lý công nghiệp, Toán và thống kê, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Quản lý về xã hội số
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, xã hội học và nhân học, toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và viễn thông, kinh doanh và quản lý, luật, dịch vụ xã hội, khu vực học, báo chí và truyền thông, kinh doanh và quản lý
 
Quản lý về giao dịch điện tử
03
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và viễn thông
5
Vụ Pháp chế
(04 chỉ tiêu)
Phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật
02
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật
Kiểm tra, hệ thống hóa, pháp điển văn bản
02
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật
6
Thanh tra Bộ
(01 chỉ tiêu)
Thanh tra
01
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, kinh tế, luật và các ngành có liên quan phù hợp với công việc được đảm nhiệm
 
7
Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin
(04 chỉ tiêu)
Phát triển và hợp tác công nghiệp công nghệ thông tin
02
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về công nghệ thông tin hoặc các ngành khác phù hợp với công việc được đảm nhiệm
Quản lý chất lượng công nghệ thông tin
02
01.003
Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về công nghệ thông tin hoặc các ngành khác phù hợp với công việc được đảm nhiệm
 
Tổng cộng
 
 
19
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top