Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức vòng 2năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Thứ năm, 18/02/2021 10:03

Căn cứ Luật Viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 4550/BTTTT-TCCB ngày 16/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TCTTTT ngày 04/12/2020 của Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-TCTTTT ngày 31/12/2020 của Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức Tạp chí Thông tin và Truyền thông ngày 28/01/2021.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông thông báo một số nội dung liên quan đếnkỳ thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

          1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thôngtham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông (danh sách kèm theo).

          2. Thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2: 8h30h sáng thứBa, ngày 02/03/2021;

3. Địa điểm thi: Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Tầng 13Tòa nhà Cục Tần Số, 115, Trần Duy Hưng.

4. Nội dung thi: Thi viết 180 phút kiến thức chuyên ngành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông thông báo đểthí sinh đủ điều kiện dự thi, các ban và các tổ giúp việc Hội đồng, các đơn vị có liên quan thuộc Tạp chí biết và triển khai thực hiện./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top